Bostäder på Öster – Köpmannen 8 och 14

Syftet med detaljplanen är att omvandla omvandla området på Öster, nära Halmstad Arena, från verksamheter till bostäder med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är en förtätning med cirka 100 bostäder.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Samråd pågick 14 juni–2 september 2022.
Nu sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuellt görs justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i stadsdelen Östergård, ca 1,7 km från Halmstad centrum.

Detaljplanens syfte är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för cirka 100 nya bostäder/studentbostäder i området.

När det gäller bebyggelsen vill kommunen säkerställa en kvartersstruktur som tydligt definierar gaturummet och samtidigt skiljer de offentliga gaturummen från de mer privata lugna gröna gårdarna.

Illustration över en lång fastighet med flera utskjutande entréer. Huset har tre våningar mot gatan och två mot sidogatan.

Gatukaraktär längs Österängsgatan med frontespissar (utskjutande partier) och entréer mot allmän plats.

Cykelväg, busshållplats och mer grönska

Syftet är även att komplettera cykelnätet för att säkerställa cykelvägen utmed Österängsgatan som ansluter till cykelvägen längs med Wrangelsgatan och Snöstorpsvägen.

Målet med detaljplanen är även att ge plats för en säker och tillgänglig busshållplats, centralt placerad på Österängsgatan, och att skapa utrymme för grönska och träd utmed gatan.

För att möjliggöra för bostäder på del av fastigheten Köpmannen 1 säkerställer detaljplanen också ett nytt område för flytt av befintlig transformatorstation.

Karta över området

Exempel på hur området kan utformas.

Karta över planområdet