Bostäder på Öster – Köpmannen 8 och 14

Syftet med detaljplanen är att omvandla omvandla området på Öster, nära Halmstad Arena, från verksamheter till bostäder med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är en förtätning med cirka 100 bostäder.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från verksamheter till bostäder med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är en förtätning med cirka 100 bostäder.

Avseende bebyggelsen syftar detaljplanen till att säkerställa en kvartersstruktur som tydligt definierar gaturummet och samtidig skiljer de offentliga gaturummen från de mer privata lugna gröna gårdarna.