Bostäder på Norra Utmarken – Halmstad 7:20, 7:21 och 7:22

Ingress saknas

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 23 mars 2021.

Planförslaget i korthet

Text saknas

Karta över planområdet