Bostäder på Norra Utmarken – Halmstad 7:20, 7:21 och 7:22

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 23 mars 2021.

Karta över planområdet