Bostäder på Linehed – Hembygden 1 med flera fastigheter

På Linehed planeras för förtätning med bostäder. I detaljplanen ingår flera fastigheter.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 14 januari 2020.

Planförslaget i korthet

En sökande som vill förtäta med bostäder på Linehed har fått positivt planbesked. Sammanlagt planeras för 280 lägenheter, 275 parkeringsplatser och 900 kvadratmeter lokaler. Planerna ligger i linje med nuvarande översiktsplan men strider mot gällande detaljplan och därför behöver en ny detaljplan tas fram. I arbetet kommer behovet av tillräckliga ytor för trafik och grönområde att utredas.

De fastigheter som berörs av planändringen är Hembygden 1, Halmstad 8:8, Häggen 2 och Harven 1.