Bostäder på Linehed – Hembygden 1 med flera fastigheter

På Linehed planeras för förtätning med bostäder. Målet är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med cirka 150 lägenheter och 25 radhus. I detaljplanen ingår flera fastigheter.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 14 januari 2020.
  • Samråd pågick 14 mars–13 april 2022.
  • Nu sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuellt görs justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.
  • Detaljplanen beräknas kunna antas senast första kvartalet 2023. Den försenas på grund av komplicerad trafiklösning vid Laholmsvägen.

Illustrationsbild med befintlig bebyggelse i grå färg och planförslag i beige färg.

Planförslaget i korthet

Halmstads kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett område i stadsdelen Linehed i östra Halmstad. Syftet med planförslaget är att skapa
förutsättningar för nya bostäder och varierande bostadsformer inom planområdet.

Detaljplanen föreslår möjligheter att bygga studentbostäder och andra former av bostadslägenheter samt småhus i form av radhus. Radhus är en typ av boende som saknas i området och kan därför komplettera de valmöjligheter till bostad som finns i Linehed.

Detaljplanen syftar också till att pröva centrum- och parkeringsändamål. Därför föreslår detaljplanen en byggrätt med möjlighet till att bygga ett parkeringshus och även ytor tänkta för service- och centrumfunktioner i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Målet är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med cirka 150 lägenheter och 25 radhus.

I planförslaget presenteras ytor för park, dagvatten och rekreation. En lösning för framtida trafik, inom och i angränsning till planområdet, framgår också utav planens handlingar.

Vy mot studenthus.

Bilden ovan visar en möjlig utformning som planförslaget tillåter. Klicka för att se större bild. Syftet är att kartan ska underlätta förståelsen av planen, men är till skillnad från plankartan inte juridiskt bindande.

Karta över området