Bostäder och kontor i centrala Halmstad – Instruktören 5

Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra bygget av ett flerbostadshus på fastigheten Instruktören 5, i norra delen av Halmstads centrum.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Planen var på samråd mellan den 10 maj och 7 juni 2021. Synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts och kommenterats i nedan samrådsredogörelser.
  • Förslaget var ute på granskning 3 december 2021 – 10 januari 2022.
  • Planen antogs av kommunens samhällsbyggnadsutskott 17 maj 2022.
Lucktomten, Instruktören 5, planeras för ett flerbostadshus.

På den här obebyggda tomten, Instruktören 5, ska detaljplanen möjliggöra ett flerbostadshus i tre våningar.

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget i norra delen av Halmstads centrum. Området avgränsas i väst av Norra vägen och Norra infartsleden och i öst av Kastanjeallén. Norr och söder om planområdet finns befintliga bostadsfastigheter.

Syftet med detaljplanen är dels att pröva en förtätning med ett flerbostadshus inom befintligt bostadskvarter. Utformningen av den nya byggnaden anpassas till kringliggande bebyggelse gällande placering på tomt i förhållande till gatan, samt byggnadens volym.

Förslaget till detaljplan innebär även att i detaljplan befästa pågående kontorsverksamhet på fastigheten Instruktören 24 som i dagsläget är planlagd för bostadsändamål.

På fastigheten Instruktören 24 föreslås den nya detaljplanen befästa kontorsverksamheten.

På fastigheten Instruktören 24 bedrivs i dag kontorsverksamhet. Den nya detaljplanen föreslår kontorsändamål för fastigheten som i dag är planlagd för bostäder.