Bostäder i Söndrum – Eketånga 6:510

Sökanden vill uppföra 50–70 lägenheter i flerbostadshus och radhus på fastigheten

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 12 januari 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

Sökanden vill uppföra 50–70 lägenheter i flerbostadshus och radhus på fastigheten. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, framför allt gällande ändamål och byggnadshöjd.

Förslaget innebär en förtätning med bostäder utmed ett av stadens kollektivtrafikstråk i enlighet med inriktningen i kommunens översiktsplan.

Karta över planområdet