Bostäder i Frösakull – Onsjö 13:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Frösakulls befintliga ortsstruktur genom förtätning, det vill säga nybyggnation, på två så kallade lucktomter.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 22 september 2020.

Detaljplanen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.

Foton som visar de två lucktomterna i Frösakull.

Lucktomterna i Frösakull. Foto: Emeli Cornelius

Planförslaget i korthet

Förslaget till detaljplan innebär en förtätning, nybyggnation, inom befintligt bostadsområde genom att två lucktomter bebyggs med två till tre bostäder. En lucktomt är en obebyggd fastighet som ligger mellan andra bebyggda fasigheter.

Utformningen av bebyggelsen anpassas till övrig kringliggande bebyggelse med de planförutsättningar som gäller och hänsyn ska tas till strandområdens upplevda värden av landskapsbilden. Tomterna ansluts till befintligt vägnät och ledningssystem. .

Handlingar

Karta över planområdet