Bostäder i Frösakull – Fammarp 2:4, H2

Kommunen vill bygga upp till 200 nya bostäder på kommunal mark i Frösakull. Projektet kan vara en möjlighet att se till att området får fler bostäder och blandade bostadsformer.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 16 augusti 2022.

Planen har prioritet 2 (högprioriterad) och beräknas antas senast 31 mars.

Planförslaget i korthet

Den kommunala mark som berörs kallas H2 i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, och är idag obebyggd. Ett nytt bostadsprojekt på tomten ska ha fokus på social hållbarhet och ha som målsättning att Frösakull ska kompletteras med bostadsformer som inte finns där idag. Blandad bebyggelse i området ses som en möjlighet att minska segregationen i kommunen, vilket ligger i linje med målen för Framtidsplan 2050.

Nästa steg i processen är att kommunens samhällsbyggnadsavdelning i detaljplan ska pröva bostäder för området. I samband med planarbetet kommer frågan om marktilldelning behandlas.

Karta över planområdet

Område H2 i kartan.

Detaljplanen avser omfatta det område i Frösakull som i Framtidsplan 2050 betecknas H2 och utgörs av del av fastigheten Fammarp 2:4. I ovan bild är föreslaget planområdet inringat med rött.