Bostäder i centrala Halmstad – Baronen 2, 3 och 4

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder, det vill säga byggnation av nya bostäder, i Halmstads centrum. Planområdet avgränsas av Stenvinkelsgatan i norr och av Brogatan i söder. 

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 1 april till den 30 april 2021.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Detaljplanen beräknas kunna antas senast tredje kvartalet 2022.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst. Illustration: Fredblad Arkitekter

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget i Halmstads centrum. Området avgränsas av Stenvinkelsgatan i norr och av Brogatan i söder. I öster gränsar planområdet till fastigheten Baronen 5 med ”Gula villan” (Sköldska huset) och i öster till Hvitfeldtsgatan. Planområdet omfattar cirka 4 000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder, det vill säga byggnation av nya bostäder, i Halmstads centrum. Planerna går i linje med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. En ny plan behöver upprättas avseende byggnadshöjd, antal våningar, mark som får bebyggas och underjordiskt garage. Detaljplanen ska säkerställa en kulturhistorisk anpassning till befintlig miljö. Inredning av vind ska prövas för fastigheten Baronen 2.

Handlingar

Karta över planområdet