Bostäder, förskola samt kontors- och handelslokaler på Söder – kvarteret Bagaren med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för kontor, hälsovård och handel inom kvarteret Bagaren med flera på Söder i centrala Halmstad.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Samråd pågick mellan den 15 december 2015 och den 1 februari 2016.

Förhandling sker med en av markägarna inom planområdet vilket gör att tidplanen för förskjuten.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning. Planen handläggs enligt PBL 2010:900 – standardförfarande.

Flygfoto över detaljplanens ungefärliga utbredning.

Markeringen visar detaljplanens ungefärliga utbredning. Fotograf: Anders Andersson.

Planförslaget

Planförslaget innebär att området delas in i tre nya kvarter med två nya gator som skapar kopplingar i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Den nya bebyggelsen föreslås till största delen användas för bostadsändamål. Totalt ungefär 400 nya bostäder.

För att behålla den funktionsblandade karaktären på Söder möjliggör planen även lokaler för kontor, hälsovård, handel och en ny förskola.

Anpassade bygghöjder

Byggnadernas höjder anpassas efter omgivningarna. Utmed Patrikshillvägen och Södra vägen tillåts bebyggelse gå upp till mellan fyra och en halv våningar och fem och en halv våningar.

Intill villabebyggelsen föreslås en lägre byggnation, tre och en halv våningar. Förskolan i området kan byggas i två våningar.

Det slutliga antalet bostäder beror mycket på hur byggnaderna utformas, lägenhetsstorlekar samt hur fördelningen av ytor görs mellan bostäder och lokaler för andra verksamheter – kontor, vård och handel.

Öppen kvartersstruktur

Den föreslagna öppna kvarterstrukturen i området är ett möte mellan den täta, stadsmässiga innerstaden och de mer luftiga och grönskande omgivningarna på Söder; solitärbyggnaderna i öster samt trädgårdsstaden i väster.

I öster knyts bebyggelsen samman arkitektoniskt med bebyggelsen på andra sidan Södra vägen, där Region Halland har sitt huvudkontor, och med HFAB:s nya bostäder i kvarteret Borgen genom en planbestämmelse om branta sadeltak.

Mot väster skapas en naturlig koppling till trädgårdstaden genom en centralt placerad, ny platsbildning, liknande den befintliga Neptuniparken.

Grönstråket längs med Södra vägen har en viktig funktion som rörelsestråk för gång- och cykeltrafikanter genom Söder. Stråket ges en bredd på 18 meter. De trädplanteringar som finns längre norrut förlängs förbi planområdet för att skapa en grön och sammanhållen karaktär. I korsningen Södra vägen/Patrikshillvägen skapas en torgyta som blir en entré till stadsdelen.

Aktuella handlingar