Anpassning till befintliga förhållanden – Mätaren 13 och 14

Området på Kärleken föreslås anpassas till befintliga förhållanden.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 2 mars 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

Förslaget är att i detaljplan pröva att tomtindelningen upphävs och att planbestämmelserna anpassas till den befintliga bebyggelsen för fastigheterna Mätaren 13 och 14.

Karta över planområdet