Ändring av huvudmannaskap i Söndrum – etapp 1

Syftet med detaljplanen är att utreda om kommunen kan ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark i det aktuella området i Söndrum.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade att ge planuppdrag den 24 november 2015.

Antagande kommer ske senare än vad som först var beräknat.

Planförslaget i korthet

Detaljplanens syfte är att ändra huvudmannaskapet från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap inom detaljplaneområdet i Söndrum. Det betyder att kommunen kommer att bli ansvarig för drift och skötsel av vägar och grönområden. De vägföreningar som funnits i området kan därmed avvecklas.

De ändringar som föreslås i detaljplanerna gäller endast de administrativa bestämmelserna som rör huvudmannaskapet. Gällande detaljplaner med övriga bestämmelser ligger kvar som tidigare.

Kommunens ansvar ska förtydligas

I mars 2013 tog kommunfullmäktige i Halmstad ett principbeslut som syftar till att förtydliga vilket ansvar Halmstads kommun har när det gäller allmän plats i områden med vägföreningar. Beslutet i kommunfullmäktige innebär i första hand att alla vägföreningsområden, inom tätbebyggelse som omfattas av detaljplan, ska utredas enligt en prioriteringsordning som tas fram av kommunen. Totalt handlar det om drygt 30 vägföreningar som ska utredas.