Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här redovisas de senaste detaljplanerna som har vunnit laga kraft. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Innehållet i detaljplanen får genomföras.

Äldre detaljplaner som har vunnit laga kraft finns i kommunens karttjänst. Där kan du söka fram aktuell detaljplan för ditt område. Om du inte hittar detaljplanen du söker eller har frågor är du välkommen att kontakta kommunen.

De senaste detaljplanerna som vunnit laga kraft

Bostäder i Frösakull – Onsjö 13:1

Foto av de två lucktomterna i Frösakull.

De två lucktomterna i Frösakull.

Detaljplanen vann laga kraft den 13 juli 2021.

Detaljplanen i korthet

  • Detaljplanen i Frösakull innebär en förtätning, nybyggnation, inom befintligt bostadsområde genom att två lucktomter bebyggs med två till tre bostäder. En lucktomt är en obebyggd fastighet som ligger mellan andra bebyggda fasigheter.
  • Utformningen av bebyggelsen anpassas till övrig kringliggande bebyggelse med de planförutsättningar som gäller och hänsyn ska tas till strandområdens upplevda värden av landskapsbilden. Tomterna ansluts till befintligt vägnät och ledningssystem.

Handlingar

Bostäder i Trönninge – del av Trönninge 12:4

Detaljplanen vann laga kraft den 4 maj 2021.

Mangårdsbyggnaden är en del av Trönninges historia och har kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och byggnadsdetaljer.

Mangårdsbyggnaden är en del av Trönninges historia och har kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och byggnadsdetaljer.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på del av fastigheten Trönninge 12:4. På områdets södra del är även syftet att bevara byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och byggnadsdetaljer.

Den norra delen planläggs för bostäder med syfte att använda marken effektivare och att öka tryggheten i området genom mänsklig närvaro hela dygnet. De nya byggnadernas utformning och proportion efterliknar östra delen av befintlig ladugårdsbyggnad.

Området längst norrut planläggs för naturmark som är tillgänglig för allmänheten.

Handlingar

Ny F-3 skola i Fyllinge – Nippeln 1 och Nonien 1 med fler

Detaljplanen vann laga kraft den 4 maj 2021.

Detaljplanen i korthet

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en skola för 300 elever i årskurserna F-3.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av en skola för årskurserna F-3 med 300 platser i samband med den nedlagda förskolan Dungen. Syftet är även att säkerställa att kommunens intention för barnens friytor med 30 kvadratmeter per barn uppfylls samt att cykelvägen i den södra och östra delen av planområdet säkerställs.

Handlingar

Bostäder och centrumändamål i Halmstad – del av Gullhönan 1 och Halmstad 6:1

Detaljplanen vann laga kraft den 13 april 2021.

Detaljplanen i korthet

Förslaget till detaljplan tillåter en förtätning, det vill säga en nybyggnation, i Klackerupsområdet. HFAB planerar att bygga cirka 74 små hyreslägenheter kring en gemensam bostadsgård här. Detta förutsätter att befintligt garage och husvärdskontor på fastigheten Gullhönan 1 rivs. Det kvarstående rosa huset bevaras och skyddas på grund av höga arkitektoniska och miljöskapande värden.

Förslaget innebär också att det befintliga gatuköket ges en byggrätt för centrumändamål vilket möjliggör ett permanent bygglov.

Befintlig parkering och återvinningsstation planläggs efter sin användning och kan därmed behållas vid behov.

Handlingar

Upptäck planen i en digital 3D-karta

Vill du veta mer om förslaget till utbyggnad kan du besöka den digitala kartan över området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här har du möjlighet att navigera runt i 3D, läsa handlingar och se alltifrån bilder till filmer.

Filmer som visar hur området planeras se ut

Haverdal – prövning av bostadsändamål för att bygga seniorbostäder – del av fastigheten Haverdal 22:1

Visionsbild som visar hur de framtida seniorbostäderna i Haverdal planeras se ut. Ljusa tvåvåningsbyggnader med träfasad.

Visionsbild som visar hur de framtida seniorbostäderna i Haverdal planeras se ut. Bilden är framtagen av MTA Bygg och Anläggning.

Detaljplanen vann laga kraft den 23 februari 2021.

Detaljplanen i korthet

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsändamål på en del av fastigheten Haverdal 22:1 och att skapa en rimlig anpassning i förhållande till befintlig kulturmiljö på angränsande fastighet. Det aktuella området ligger längs Smeavägen, nedanför Anckerbyn.

Målet är att möjliggöra bygget av ett seniorboende med cirka 40 nya lägenheter kring en gemensam innergård. Projektet överensstämmer med översiktsplanens ambition om förtätning i Haverdal, det bidrar också till andra hustyper och upplåtelseformer än de som dominerar i Haverdal idag.

Genom området löper ett grönt stråk som är utpekat i översiktsplanen som viktigt att värna om. Området är i dag allmän plats och med enskilt huvudmannaskap. Det kommer ersättas med kvartersmark, allmän plats och med delat huvudmannaskap, detta för att säkerställa tillgången till grönområdet men också för att hantera dagvatten.

Handlingar

Kärleken i Halmstad – Utökad byggrätt vid Kärlekens kyrka för att bygga förskola – fastigheten Magistern 15

Flygfoto som visar var fastigheten Magistern 15 ligger.

Här ligger fastigheten som omfattas av detaljplanen.

Detaljplanen vann laga kraft den 1 december 2020.

Planändringen i korthet

Området som berörs av planändring består av fastigheten Magistern 15 som ligger intill Göteborgsvägen i stadsdelen Kärleken. På fastigheten ligger Kärlekens kyrka. Halmstads församling planerar att bygga en förskola med två avdelningar här. För att kunna bygga den tänkta förskolan måste detaljplanen ändras eftersom den planerade byggytan är större än vad detaljplanen tillåter. Även prickmarken ändras så att mer byggbar yta skapas.

Handlingar

Lilla torg i Halmstad – Bostäder, centrumverksamhet och kontor – fastigheten Karl XI 7 med flera

Illustrationsbild över ett bilfritt Lilla torg med marknadsstånd och besökare.

Illustrationsbild över Lilla torg med marknadsstånd och besökare. Illustrationsbilden kommer från White arkitekter.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2020.

Detaljplanen i korthet

Området som berörs av planförslaget är fastigheten Karl XI 7 som ligger vid parkeringen väster om Lilla torg, mellan Källegatan och Bryggaregatan. Här kommer det att byggas en u-formad byggnad i upp till fem våningar. Den nya byggnaden ska innehålla en kombination av centrumverksamheter, kontor, bostäder och en offentlig toalett.

Parkeringsplatserna på torget har redan ersatts med det nya parkeringshuset Svartmunken som ligger i hörnet av Skolgatan och Karl XI:s väg.

Detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan och har justerats efter samrådet som hölls under våren 2016.

Handlingar

Öster i Halmstad – Ökad byggnadshöjd på Östergårdsskolan – fastigheten Högstadiet 1

Flygfoto som visar var Östergårdsskolan ligger.

Här ligger Östergårdsskolan.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 juni 2020.

Planändringen i korthet

Planändringen innebär att byggrätten på fastigheten Högstadiet 1 utökas genom en ökning av tillåten byggnadshöjd från 11 till 20 meter. Tillkommande byggrätt ska möjliggöra en skola med fler våningsplan än idag.

Nya Östergårdsskolan kommer att byggas på samma plats som den nuvarande skolan och rymma nästan 900 elever. Den nuvarande skolan planeras att vara kvar under byggtiden. När den nya skolan står klar, vilket beräknas till höstterminen 2024, ska den gamla skolan rivas.

Handlingar

Mannarp i Harplinge – Upphävande av deltaljplan för svampodling – fastigheten Mannarp 1:2

Flygfoto som visar var fastigheten Mannarp 1:2 ligger

Här ligger den aktuella fastigheten.

Upphävandet av detaljplanen vann laga kraft den 19 maj 2020.

Detaljplanen i korthet

Syftet med denna plan är att upphäva den gällande detaljplanen som möjliggör svampodling på fastigheten Mannarp 1:2. Syftet med den gällande detaljplanen är inte längre aktuellt utan begränsar endast fastighetens användningsmöjlighet.

Handlingar

Vallås – Ny förskola, skolparkering och bostäder – fastigheten Vallonen 2 och del av Vallås 1:1

Flygfoto som visar var de aktuella fastigheterna ligger.

Här ligger de aktuella fastigheterna.

Detaljplanen vann laga kraft den 7 februari 2020.

Detaljplanen i korthet

Huvudsyftet med detaljplanen är dels att möta det ökade behovet av förskolor, dels en utökning av skolan som finns på Vallås. Det framtagna förslaget har tagit utgångspunkt från flera invånardialoger och utredningar.

  • Detaljplanens södra del planläggs för parkering till Vallåsskolan. Skolan har idag ingen egen parkering och har aldrig haft det. Denna detaljplan avser lösa detta problem. Parkeringsbehovet är beräknat utifrån en planerad skolutbyggnad.
  • Mellersta delen av planområdet planläggs för bostäder. Avsikten är att öka tryggheten i området, framförallt vid busshållplatsen, genom att området blir befolkat hela dygnet. Byggrätten tillåter hus i tre våningar på en mindre yta eller två våningar på en större yta.
  • Norra delen planläggs för en förskola. Storleken är anpassad för en förskola med åtta avdelningar. Då får ett hus i två plan med tillhörande utemiljö plats. Den nya förskolan kommer att ersätta den mindre paviljongförskolan med tre avdelningar som idag finns i planområdets södra del.

Handlingar

Karta över detaljplaner som vunnit laga kraft