Trädbeskärning och gallring på kommunens mark

Träden är viktiga för vår närmiljö. Därför vill vi helst inte fälla friska träd och är restriktiva när det gäller trädfällning. Träden har en stor betydelse ur en mängd olika aspekter, till exempel ekologiska, biologiska, sociala och estetiska värden. Träd på kommunens mark är viktiga för alla kommuninvånare.

Du kan lämna in önskemål om gallringar, röjningar eller mindre beskärningsåtgärder på träd och buskar som står på kommunens mark. Kommunen bedömer varje enskilt ärende och gör en värdering utifrån olika aspekter. Det innebär att en del önskemål inte kan uppfyllas.

Gallring och beskärning görs oftast vintertid.

Akut risk

Om ett träd utgör en akut risk för liv och egendom eller står på skolområden eller likande:

Kommunen fäller enbart träd när:

  • träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara
  • vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling

Kommunen fäller inte träd när:

  • trädet orsakar pollenproblem
  • trädet skuggar eller skymmer utsikten
  • trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt
  • trädet skuggar tomt eller bostadshus
  • trädet skymmer tekniska anläggningar som solpaneler eller TV-antenner
Lämna önskemål om trädbeskärning och gallring på kommunens mark

Du får inte fälla kommunens träd själv

Träd som finns på kommunens mark får bara fällas av kommunens anställda.

Grannens träd eller buskar

Som fastighetsägare har du rätt att såga av grenar och rötter som växer in på din tomt över tomtgränsen. Du får dock aldrig allvarligt skada trädet och du måste ge den som äger trädet rimlig tid att åtgärda det själv.

Önskemål om plantering av nya träd

Du kan även önska plantering av nya träd via kommunens kundcenter: