• Halmstads webbplatser

Träd på kommunens mark

Träden är viktiga och gör stor nytta för staden och dess invånare. Förutom att de är väldigt fina att titta på främjar de både vår psykiska och fysiska hälsa. De bidrar också till att sänka temperaturen vid värmeböljor, ta upp och fånga regnvatten samt binder koldioxid. Dessutom renar de luften och producerar syre samtidigt som de är hemvist för en rad olika fåglar och insekter. Här får du reda på hur vi tar hand om träd i Halmstad, när vi tar ned träd och när vi inte gör det.

Träden behövs i staden

Halmstads kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla trädbeståndet i staden. Vi är måna om att bevara våra inhemska träd men också testa nya arter och sorter. På så vis kan trädbeståndet bli robust och motståndskraftigt mot exempelvis vissa sjukdomar och framtida klimatförändringar.

Varje år planteras det mellan 200-250 stycken träd runt om i kommunen.
När träden planteras är det viktigt att etableringen sköts rätt under det första åren så de kan rota sig i sin nya miljö. Det är viktigt att de vattnas, binds upp så att de står stabilt och får gödsel och rensas från ogräs.

Visste du att...

  • bara i Norre katts park finns det ungefär 200 träd. De är utspridda på cirka 50 olika arter.
  • ett stort träd kan ta upp flera hundra liter vatten per dygn.
  • att det finns flera ovanliga trädarter i centrala Halmstad som till exempel en ek som är grön året runt.

Då tar vi ner träd

Du kan lämna in önskemål om gallringar, röjningar eller mindre beskärningsåtgärder på träd och buskar som står på kommunens mark. Kommunen bedömer varje enskilt ärende och gör en värdering utifrån olika aspekter. Det innebär att en del önskemål inte kan uppfyllas.

Gallring och beskärning görs oftast vintertid.

Akut risk

Om ett träd utgör en akut risk för liv och egendom eller står på skolområden eller likande:

Kommunen fäller enbart träd när:

  • träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara
  • vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling

Kommunen fäller inte träd när:

  • trädet orsakar pollenproblem
  • trädet skuggar eller skymmer utsikten
  • trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt
  • trädet skuggar tomt eller bostadshus
  • trädet skymmer tekniska anläggningar som solpaneler eller TV-antenner
Lämna önskemål om trädbeskärning och gallring på kommunens mark

Du får inte fälla kommunens träd själv

Träd som finns på kommunens mark får bara fällas av kommunens anställda.

Grannens träd eller buskar

Som fastighetsägare har du rätt att såga av grenar och rötter som växer in på din tomt över tomtgränsen. Du får dock aldrig allvarligt skada trädet och du måste ge den som äger trädet rimlig tid att åtgärda det själv.

Önskemål om plantering av nya träd

Du kan även önska plantering av nya träd via kommunens kundcenter: