• Halmstads webbplatser

Invasiva arter

En invasiv art har kommit till Sverige med hjälp av oss människor och ingick tidigare inte i vår flora. Den sprider sig av egen kraft, skadar ekosystemen där de finns, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jord- och skogsbruk, åstadkommer ekonomisk skada eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Invasiva arter i Sverige

I Sverige finns i dag cirka 400 invasiva djur och växter. En del av dessa finns i vår kommun. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om de problemarter som förekommer i Sverige.

Inom EU har de mest problematiska arterna listat i en särskild förordning Länk till annan webbplats.. Enligt denna får arterna inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Även andra invasiva växter är viktiga att bli av med eftersom de också vållar stora problem i naturen. Att bekämpa invasiva arter tar tid, och oavsett bekämpningsmetod behöver man oftast upprepa det flera gånger, ibland under många år.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du har invasiva arter som är EU-listade på din fastighet har du ansvar för att ta bort dem.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bekämpningen på kommunala fastigheter. Vi fokuserar på de arter som är listade i EU:s förordning. I dagsläget prioriterar vi gul skunkkalla och jätteloka.

Hantera växtavfall säkert

Du måste alltid hantera växtavfall från invasiva arter med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd.

Växtdelar måste läggas i slutna påsar och skickas till förbränning. Små mängder kan du lägga som restavfall i din soptunna. Större mängder transporteras i förslutna säckar eller på täckt släp till återvinningscentralen där de läggs i brännbart avfall.

Se upp för spridning vid gräv- och markarbeten

Det finns situationer då risken för att sprida invasiva arter ökar. Det är till exempel grävarbeten, slåtter av vägrenar, ledningsdragningar eller när man flyttar maskiner, jord eller jordmassor. Om du ska utföra något arbete i marken i närheten av ett bestånd med invasiva växter, ska du tänka på hur du bäst förebygger eventuell spridning.

Innan du börjar gräva ska du ta reda på om det finns invasiva arter i närheten. Använd gärna Artportalen Länk till annan webbplats..

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen ska du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Rapportera observationer av invasiva främmande arter