Invasiva arter

En invasiv art är en främmande art som inte hör hemma i Sverige. Till exempel prydnadsväxter och sällskapsdjur som har kommit hit med hjälp av oss människor. En invasiv art hotar biologisk mångfald och kan skada människors och djurs hälsa eller orsaka ekonomisk skada.

Invasiva arter i Sverige

I Sverige finns i dag cirka 400 invasiva arter. En del av dessa finnas i Halland, till exempel gul skunkkalla, jätteloka, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, parkslide och vresros. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om de problemarter som förekommer i Sverige.

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen ska du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Rapportera observationer av invasiva främmande arter

Fastighetsägarens ansvar

Om det finns invasiva arter som är EU-listade vid din fastighet är det du som ansvarar för att ta bort dem.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bekämpning av invasiva arter på kommunala fastigheter. Vi fokuserar på att bekämpa de arter som är listade i EU:s förordning. Bland de arter som finns i EU:s förordning är det gul skunkkalla, jätteloka och jättebalsamin som i dagsläget har rapporterats i Halmstads kommun.

Hantera växtavfall säkert

Växtavfall från spridningsbenägna invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur de tar emot avfall från invasiva arter.