Fälla träd och gallra på kommunens mark

Kommunen får ofta önskemål om att fälla träd och ta bort vegetation i kommunens park- och naturmarker.

Du kan lämna in önskemål om gallringar, röjningar, trädfällning av enstaka träd eller mindre beskärningsåtgärder på träd eller buskar som står på kommunens mark. Varje enskilt ärende bedöms och det görs en värdering utifrån alla olika aspekter. Det innebär att en del ärenden kan komma att lämnas utan åtgärd. Om fällning blir aktuell så sker den oftast vintertid.

Kommunen fäller enbart träd när:

  • träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara
  • vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling

Kommunen fäller inte träd när:

  • trädet orsakar pollenproblem
  • trädet skuggar eller skymmer utsikten
  • trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt
  • trädet skuggar tomt eller bostadshus
  • trädet skymmer tekniska anläggningar som solpaneler eller TV-antenner
  • trädet lutar

Utgör trädet en omdelbar risk för liv och hälsa eller står på skolområden eller likande, kontakta kommunen

Ansök om att fälla träd, röjning och beskärning

Du får inte fälla kommunens träd själv

Träd som finns på kommunens mark får bara fällas av kommunens anställda. Eftersom träden är viktiga för vår närmiljö vill vi helst inte fälla friska träd därför är vi restriktiva när det gäller trädfällning. Trädfällning på kommunens mark ska gynna alla kommuninvånare.

Ta bort grannens träd eller buskar

Som fastighetsägare har du rätt att såga av grenar och rötter som växer in på din tomt över tomtgränsen. Du får dock aldrig allvarligt skada trädet och du måste ge den som äger trädet rimlig tid att göra det själv.