PFAS — Kistinge industriområde

I september 2020 redogjorde kommunen för en miljöteknisk undersökning som gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till den sedan tidigare kända PFAS-föroreningen i ytvattnet. I undersökningen framgick det att mycket höga halter av PFAS hade uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge var dock inte påverkat.

Solidariskt ansvar att ta fram en provtagningsplan

Miljönämnden beslutade den 21 februari 2022 att förelägga Stena Recycling AB samt Halmstads kommun att var för sig, eller tillsammans solidariskt redovisa en provtagningsplan för att utreda ursprung, utbredning och spridning av den förorening med högflourerande ämnen (PFAS) som har konstaterats i grundvatten, ytvatten, spillvatten i och nedströms Kistinge industriområde ner till Trönningeåns mynning. Ansvarsutredningen har visat att totalt 14 verksamhetsutövare bedöms vara solidariskt ansvariga för PFAS-föroreningarna som upptäckts kring Kistinge industriområde. Kommunen avser att bjuda in övriga 12 verksamhetsutövare i processen för insyn och inspel i tidigt utredningsskede.

Detta har hänt

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en miljöteknisk undersökning gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken under 2015 och 2016. Det konstateras höga PFAS-halter i grundvatten, ytvatten och spillvatten i Kistinge industriområde.

Provtagningar på grundvatten och ytvatten

Vid två tillfällen, i december 2019 och maj 2020, genomfördes provtagning på sammanlagt 26 punkter av grundvatten och ytvatten. Analys visar att PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten har hittats i grundvattnet och i ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter vatten. I både Kistingebäcken och i Trönningeån har höga halter av PFAS uppmätts. Halmstads kommun analyserade därför vatten från tre brunnar i norra Trönninge. I den ena brunnen kunde inga PFAS påvisas. I de andra två brunnarna kunde PFAS påvisas men i mycket låga halter, nära detektionsgränsen.

Rekommendationer i Trönningeområdet

Under september månad 2020 berättade kommunen om rapporten som redogjorde för mycket höga halter av PFAS som hade uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge var inte påverkat, inte heller enskilda dricksvattenbrunnar i området.

  • Halmstads kommun avråder från att vattna jordbruksgrödor med vatten från Kistingebäcken, och med vatten från Trönningeån nedströms Trönninge, innan riskerna med detta är tillräckligt utredda.

Ansvarsutredningen

En ansvarsutredning har tagits fram av miljönämnden. Grundprincipen är att den verksamhet som orsakat en skada på miljön ska åtgärda skadan om det behövs. Ansvarsutredningen har visat att totalt 14 verksamhetsutövare bedöms vara solidariskt ansvariga för PFAS-föroreningarna som upptäckts kring Kistinge industriområde, däribland Halmstads kommun genom brandsläckningsinsatser i industriområdet. Här kan du läsa om ansvarsutredningen Länk till annan webbplats.

Kommunen vill vara behjälplig för lantbrukare drabbade av PFAS-utsläpp

Av juridiska skäl avvaktar Halmstads kommun med egna insatser i Trönningeområdet till dess att PFAS-utredningen med ansvarsfördelning är klar. Däremot är kommunen beredda att så långt som möjligt vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens mark så att berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar. Detta beslutade kommunstyrelsen tisdagen den 5 april.

Stor användning av PFAS i samhället

I PFAS-gruppen ingår tusentals ämnen med bred användning i samhället.

PFAS förekommer överallt i miljön och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen. Exempel på produkter där PFAS används är ytterplagg, paraplyer, väskor, tält, bilklädsel, skor, mattor, möbeltyg, impregneringsmedel, popcornpåsar, pizzakartonger, smink, solkräm, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färg, stekpannor med non stick-beläggning och skidvalla.

Frågor och svar om PFAS på Kistinge industriområde

Hur har föroreningarna skett?

Sedan 1960-talet har det bedrivits avfallshantering i industriområdet.

Kan man sanera området?

PFAS-föroreningen är spridd både i grund- och ytvatten samt spillvatten en. Vatten går i bästa fall att rena med filterteknik, men det är omfattande mängder vatten som är förorenat. Utredningar kommer att visa vilka saneringsåtgärder som är lämpliga.

Vilka krav har industrierna på sig?

Först behöver det göras mer fördjupande undersökningar för att ytterligare ringa in var föroreningen/föroreningarna kommer ifrån samt göra en riskbedömning av situationen. Därefter påbörjas processen med att välja lämpliga efterbehandlingsåtgärder.

Detta är en stegvis process där föregående aktivitet ger underlag för nästa steg.

Vad gör kommunen nu vidare?

Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd, som tillsynsmyndigheter, kan ställa krav genom att hänvisa till miljöbalken. Genom tillsynen kan också ett kontrollprogram upprättas vilket ska vara en hjälp för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att kontrollera utsläpp.

I de fall verksamhetsutövarna har tillstånd för utsläpp måste de följas. När de här verksamheterna fick sina miljötillstånd fanns inte medvetenheten om de här ämnenas miljöskadliga egenskaper. Verksamheternas utsläpps­villkor och krav på skyddsåtgärder har inte fokuserat på PFAS-kemikalier.

Kommunen är också utpekad som en av de potentiella förorenarna och en arbetsgrupp på kommunledningsförvaltningen har tillsatts för att jobba med detta. Kommunstyrelsen har från den ekonomiska posten KS oförutsett beviljat 1,2 miljoner kronor för arbetet under 2022 och därefter är det tänkt att arbetet och behovet ska ingå i ordinarie budgetplanering

Vem är ansvarig för föroreningarna?

I ansvarsutredningen som bygg- och miljöförvaltningen gjort har ett 15-tal verksamheter i industriområdet kartlagts och bedömts. Ansvarsutredningen visar att det inte är en enskild som genererat föroreningen. Fortsatta utredningar utifrån provtagningsplanen som är under framtagande kommer i sinomtid att visa på vem/vilka verksamhetsutövare som bär ansvaret för avhjälpningsåtgärder.