• Halmstads webbplatser

PFAS i vattnet

PFAS-ämnen får produceras och säljas i Sverige och används främst för att de har goda egenskaper för att avvisa vatten, fett och smuts. PFAS används i många vardagsvaror, till exempel i brandsläckningsskum, rengöringsmedel och impregnering av papper och kläder. I Halmstad har PFAS konstaterats på industriområdet i Kistinge och i vatten från vissa vattentäkter.

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten

På Laholmsbuktens VA:s webbplats finns information om aktuella mätningar och arbetet för att minska PFAS-nivån i dricksvattnet i Halmstad.

Stor användning av PFAS i samhället

I PFAS-gruppen ingår tusentals ämnen med bred användning i samhället. Ämnena är skadliga för människors hälsa. De är mycket svåra att bryta ned i naturen och sprids lätt i vatten men även via andra livsmedel. PFAS förekommer överallt i miljön och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen.

PFAS-ämnen får produceras och säljas i Sverige och används främst för att de har goda egenskaper för att avvisa vatten, fett och smuts.

Exempel på produkter där PFAS används är ytterplagg, paraplyer, väskor, tält, bilklädsel, skor, mattor, möbeltyg, impregneringsmedel, popcornpåsar, pizzakartonger, smink, solkräm, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färg, stekpannor med non stick-beläggning och skidvalla.

PFAS i dricksvattnet i Halmstad

Idag ligger halterna av PFAS i Halmstads dricksvatten under gränsvärdena. Från 2026 införs dock lägre gränsvärden inom hela EU. Syftet är att hålla PFAS-halter i dricksvatten på en så låg nivå att det inte ger några hälsoeffekter att dricka vattnet.

Det nya gränsvärdet innebär att många dricksvattenproducenter måste vidta åtgärder för att sänka halten av PFAS i dricksvattnet. Detta är en stor utmaning då PFAS fortfarande är tillåtet i samhället. Om en dricksvattenanläggning ligger nära en utsläppskälla krävs speciell reningsteknik för att förhindra PFAS att nå dricksvattnet.

Det nya gränsvärdet gäller både för kranvatten och förpackat vatten som kan köpas i butik.

PFAS i Kistinge

Grundvatten och ytvatten i södra och östra delarna av Kistinge industriområde har konstaterats vara kraftigt förorenade med PFAS-ämnen. Även Trönningeån är tydligt påverkad, men inte något dricksvatten.

Efter ett föreläggande från miljönämnden ska Halmstads kommun och Stena Recycling AB gemensamt göra en fördjupad utredning av föroreningarnas ursprung, utbredning och spridning.

Provtagningsplan för Kistinge

En ansvarsutredning har visat att upp till 14 verksamhetsutövare kan vara solidariskt ansvariga för PFAS-föroreningarna som upptäckts kring Kistinge industriområde.

Miljönämnden beslutade den 21 februari 2022 att förelägga Stena Recycling AB samt Halmstads kommun att var för sig, eller tillsammans solidariskt redovisa en provtagningsplan för att utreda ursprung, utbredning och spridning av den förorening med högflourerande ämnen (PFAS) som har konstaterats i grundvatten, ytvatten, spillvatten i och nedströms Kistinge industriområde, ner till Trönningeåns mynning.

Kommunen har erbjudit övriga 12 verksamhetsutövare möjlighet att bidra, delta och få insyn i utredningarna. I förlängningen kan alla, som orsakat någon del av föroreningen, behöva bidra ekonomiskt till utredningar och åtgärder.

Påträffade föroreningar i Kistinge industriområde

Redan 2015 fick länsstyrelsen de första provsvaren från Trönningeån som visade att halterna av PFAS-ämnen var ovanligt höga.

På uppdrag av länsstyrelsen gjordes 2019–2020 en undersökning i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en källa till föroreningen. Höga PFAS-halter konstaterades i grundvatten, ytvatten och spillvatten i östra och södra delarna av Kistinge industriområde.

PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten hittades i grundvattnet. I ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts i Kistingebäcken.

Halmstads kommun analyserade hösten 2020 vatten från enskilda brunnar i norra Trönninge men ingen, eller knappt mätbar, PFAS hittades. Det kommunala dricksvattnet var som väntat inte heller påverkat.

Rekommendationer för Trönningeån

Vatten från Trönningeån har sedan många år använts för bevattning av jordbruksgrödor väster om Trönninge. På grund av att olika PFAS-ämnen mer eller mindre tas upp av växter utgör det en möjlig risk för skadlig exponering av människor som konsumerar grödorna.

Bygg- och miljöförvaltningen avrådde därför hösten 2022 från att använda det förorenade vattnet för bevattning, för säkerhet skull. Våren 2023 bedömde Naturvårdsverket i samråd med Livsmedelsverket att den risken var obetydlig och avrådan från bevattning kunde därför upphöra.

Hur har föroreningarna skett?

PFAS lakas ur från avfall som i stora mängder sedan 1970-talet lagras, återvinns och deponeras i området. Även släckning av flera bränder med brandskum baserat på PFAS bidrar till föroreningen.

Vad gör kommunen nu?

Kommunen är utpekad som en av de potentiella förorenarna och en arbetsgrupp på kommunledningsförvaltningen har tillsatts för att jobba med detta, i samarbete med Stena Recycling.

Miljönämndens föreläggande om att planera utredning av föroreningens ursprung, omfattning och spridning vann laga kraft i april 2023, efter en dom i Mark- och miljödomstolen. Stena Recycling och kommunen lämnade in en utredningsplan till miljönämnden i juli. Efter viss komplettering har miljönämnden förelagt parterna att genomföra planen. Utredningen bedöms ta nio månader att genomföra.

Vem är ansvarig för föroreningarna i Kistinge?

Den ansvarsutredning som bygg- och miljöförvaltningen har gjort visar att upp till 14 verksamhetsutövare har ansvar för att åtminstone göra fördjupade undersökningar och riskbedömningar av föroreningen.

De ansvariga utgörs av 13 bolag samt Halmstads kommun. Några av dem kommer troligen också att få ansvar för att åtgärda föroreningen i skälig omfattning. Vilka det blir kommer att klargöras i en uppdatering av ansvarsutredningen när de undersökningar som nu planeras är genomförda.