PFAS på Kistinge industriområde

I september 2020 redogjorde kommunen för en miljöteknisk undersökning som gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar. I undersökningen framgick det att mycket höga halter av PFAS hade uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge var dock inte påverkat.

Det bestämdes att en ansvarsutredning skulle tas fram. Grundprincipen är att den verksamhet som orsakat en skada på miljön ska åtgärda skadan om det behövs.

Detta har hänt

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en miljöteknisk undersökning gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken under 2015 och 2016.

Rekommendationer i Trönningeområdet

Under september månad 2020 berättade kommunen rapporten som redogjorde för mycket höga halter av PFAS som hade uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge var inte påverkat. Enskilda brunnar norr och väster om Trönninge kyrka kan innehålla halter av PFAS-ämnen som ligger över gränsvärdet.

  • Halmstads kommun rekommenderar därför att man inte ska dricka vatten eller vattna djur från enskild brunn i det begränsade området i Trönninge tills fler prover tagits.

Provtagningar på grundvatten och ytvatten

Vid två tillfällen, i december 2019 och maj 2020, genomfördes provtagning på sammanlagt 26 punkter av grundvatten och ytvatten. Analys visar att PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten har hittats i grundvattnet och i ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter vatten. I både Kistingebäcken och i Trönningeån har höga halter av PFAS uppmätts. Halmstads kommun analyserade därför vatten från tre brunnar i norra Trönninge. I den ena brunnen kunde inga PFAS påvisas. I de andra två brunnarna kunde PFAS påvisas men i mycket låga halter, nära detektionsgränsen.

Stor användning av PFAS i samhället


I PFAS-gruppen ingår tusentals ämnen med bred användning i samhället.

PFAS förekommer överallt i miljön och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen. Exempel på produkter där PFAS används är ytterplagg, paraplyer, väskor, tält, bilklädsel, skor, mattor, möbeltyg, impregneringsmedel, popcornpåsar, pizzakartonger, smink, solkräm, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färg, stekpannor med non stick-beläggning och skidvalla.

Frågor och svar om PFAS på Kistinge industriområde

Hur har föroreningarna skett?

Sedan 1960-talet har det bedrivits avfallshantering i industriområdet.

Kan man sanera området?

PFAS-föroreningarna är spridda både i grund- och ytvatten och det bedöms inte vara möjligt att rena allt detta vatten. Vatten går att rena med filterteknik.

Vilka krav har industrierna på sig?

 Först behöver det göras mer fördjupande undersökningar för att ytterligare ringa in var föroreningen/föroreningarna kommer ifrån samt göra en riskbedömning av situationen. Därefter påbörjas processen med att välja lämpliga efterbehandlingsåtgärder.

Detta är en stegvis process där föregående aktivitet ger underlag för nästa steg.

Vad gör kommunen nu vidare?

Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, samt kommunen i detta fall kan ställa krav genom att hänvisa till miljöbalken. Genom tillsynen kan också ett kontrollprogram upprättas vilket ska vara en hjälp för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att kontrollera utsläpp. I de fall verksamhetsutövarna har tillstånd för utsläpp måste de följas.

När de här verksamheterna fick sina miljötillstånd fanns inte medvetenheten om de här ämnenas miljöskadliga egenskaper. Verksamheternas utsläpps­villkor och krav på skyddsåtgärder har inte fokuserat på PFAS-kemikalier.

Vem är ansvarig för föroreningarna?

I ansvarsutredningen som bygg- och miljöförvaltningen gjort har ett 15-tal verksamheter i industriområdet kartlagts och bedömts. Ansvarsutredningen visar att det inte är en enskild som genererat föroreningarna.