Mättjänster

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet.

Utstakning

Genom en utstakning markeras planerade byggnaders läge direkt på marken. Du kan alltid beställa en utstakning när du vill försäkra dig om att en byggnad placeras på rätt ställe. Vi tar ut en avgift för tjänsten.

Ansök om utstakning

Om utstakning görs av annan sakkunnig än vår personal, måste den först ansöka om utstakningstillstånd hos kommunen. Observera att vi tar ut 20 procent av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet. Du betalar för bland annat underlagsdata och grundmaterial.

Ansök om utstakningstillstånd

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att man kontrollerar så byggnadens läge stämmer överens med bygglovet. Vi tar ut en avgift för tjänsten.

Ansök om lägeskontroll