• Halmstads webbplatser

Mättjänster

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet.

Utstakning

Genom en utstakning markeras planerade byggnaders läge direkt på marken. Utstakning ska beställas när det står i startbeskedet.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att man kontrollerar så byggnadens läge stämmer överens med bygglovet.

Utstakning eller lägeskontroll i egen regi

Om utstakning eller lägeskontroll ska göras av annan sakkunnig än kommunens personal, måste den första ansöka om behörighet hos kommunen. Observera att vi tar ut 20 procent av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet. Du betalar för bland annat underlagsdata och grundmaterial.

Beställ utstakning eller lägeskontroll

Här ansöker även du som vill utföra tjänsten i egen regi.

Beställ lägeskontroll och utstakning