Energi- och klimatplan

Hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Halmstads kommun. Energi- och klimatplanen redovisar kommunens strategier för att minska klimatpåverkande utsläpp på kort och lång sikt.

En plan för att minska klimatpåverkande utsläpp

En aktuell energiplan är extra viktigt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.

I sina olika roller är Halmstads kommun en viktig aktör med stor möjlighet till påverkan: som myndighetsutövare, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, ägare till energibolag med mera. Planen innehåller därför åtgärder avsedda att skapa effekt såväl inom kommunkoncernens verksamheter, som bland invånare och andra samhällsaktörer.

Fyra fokusområden

Planen anger fyra fokusområden för arbetet för en energismart och fossilfri kommun:

  • effektiva och fossilfria transporter
  • resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
  • stabilt och hållbart energisystem
  • klimatsmart konsumtion.

Om planen

Energi- och klimatplanen ska användas som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala verksamheten. Planeringshorisonten är år 2050, men åtgärder behövs omgående och därför utgör perioden fram till 2025 en första etapp i arbetet för ett hållbart Halmstad.