Energi- och klimatplan

Hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Halmstads kommun. Förslaget till ny energi- och klimatplan innehåller kommunens långsiktiga strategier inom området.

Därför tar vi fram en ny plan

När Halmstads kommuns befintliga plan, Handlingsprogram för hållbar energi 2015–2020, nu ska uppdateras väljer kommunen att utöka den till att även omfatta klimatpåverkande utsläpp.

Förslaget till ny energi- och klimatplan var på samråd under hösten 2020. Då kunde synpunkter lämnas på planen.

Att ha en uppdaterad energiplan är extra aktuellt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.

I sina olika roller är Halmstads kommun en viktig aktör med stor möjlighet till påverkan: som myndighetsutövare, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, ägare till energibolag med mera. Planen innehåller därför åtgärder avsedda att skapa effekt såväl inom kommunkoncernens verksamheter, som bland invånare och andra samhällsaktörer.

Fyra fokusområden i nya planen

Planen anger fyra fokusområden för arbetet för en energismart och fossilfri kommun:

  • effektiva och fossilfria transporter
  • resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
  • stabilt och hållbart energisystem
  • klimatsmart konsumtion.

De två sistnämnda områdena är nya. De ingår inte i den befintliga energiplanen, som främst är inriktad på lokala utsläpp från transporter och bebyggelse.

Innehållet i de nya fokusområdena

Stabilt och hållbart energisystem handlar om att förebygga störningar i elförsörjningen och att trygga en säker energitillförsel, något som blivit allt viktigare i takt med ökad elektrifiering.

Klimatsmart konsumtion handlar om att skapa hållbara konsumtionsmönster. Konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp sker till största delen utomlands, där det är svårt att påverka produktionen. Däremot kan vi handla på ett mer hållbart sätt och på detta område har kommunen genom sin upphandling stor påverkansmöjlighet.

Om planen

Energi- och klimatplanen ska användas som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala verksamheten. Planeringshorisonten är år 2050, men åtgärder behövs omgående och därför utgör perioden fram till 2025 en första etapp i arbetet för ett hållbart Halmstad.