Staket, plank eller mur

När du ska bygga en mur, ett staket eller ett plank kan det behövas bygglov. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när du väljer utformning.

Om ett staket är genomsiktligt till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,10 meter bedömer vi som ett sedvanligt staket.

Höjden på ett staket, plank eller en mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Om ett plank eller en mur uppförs uppe på en konstruktion ska plankets eller murens höjd mätas från marken. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Behöver jag bygglov?

Inom Halmstads kommun krävs bygglov för staket eller plank som är högre än 1,10 meter oavsett genomsiktlighet. Bygglov krävs för alla murar som är högre än 0,40 meter, även för stödmurar

För murar eller plank som skyddar en uteplats kan det under vissa omständigheter vara en bygglovbefriad åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att bygga plank eller mur i omedelbar närhet till bostadshuset, men om det är mindre än 4,5 meter till tomtgräns måste du ha grannens godkännande.

Förutsättningar

För att ett plank eller mur som skyddar en uteplats inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse ska vara bygglovbefriat gäller:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmare placering
  • Att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
  • Planket eller muren får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.

Undantag

  • Om din fastighet är belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga plank eller mur där.
  • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan plank eller mur bli avhållande för allmänheten till vattnet, vilket kan påverka var du får sätta ditt staket, plank eller mur.
  • Även om det inte krävs bygglov för ditt staket är det viktigt att tänka på sikten i utfarter och korsningar. För staket gäller samma mått som för exempelvis en häck. Här kan du läsa mer om reglerna för fri sikt.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska plank eller mur ritas in med längdmått och mått till tomtgräns. Om planket eller muren har olika utseende eller höjder på olika sträckningar ska detta framgå med uppdelade längdmått och anvisningar.

Vy från sidan, med höjdmått, skalenlig samt med ritningshuvud. Om planket eller muren ser olika ut från de båda sidorna behöver vi ha in vy från båda sidor samt anvisning vilken sida som vetter åt vilket väderstreck.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, för att bygga staket, plank eller mur krävs inte en kontrollansvarig.