Markändringar och marklov

Om man ändrar markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan krävs det marklov.

Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 meter. Det gäller både om marken blir lägre eller högre. Även annan ändring än praxis kan kräva lov, om ändringen påverkar omgivningen påtagligt.

Detaljplanen kan styra markändringarna

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats.

Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna.

Förberedelser inför en ansökan

Kontrollera vad detaljplanen säger, vilka övriga regler som gäller och var säker på hur du vill ändra din mark. Det är bra förutsättningar för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat marklov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan. Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet. Sker markändringen på annat sätt kryssar du i även marklov i din ansökan och förklarar på situationsplan vilken del av tomten som markändringen avser och hur ändringen ska ske.

Om du vill ändra din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift. Läs mer om marklov på Boverkets webbsidalänk till annan webbplats.


Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

  • Situationsplan i skala 1:400 som tydligt visar vilken mark som ska ändras och hur den ska ändras.
  • Eventuellt förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår på situationsplanen.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder