• Halmstads webbplatser

Tomt- och småhuskö

Vill du köpa tomt i kommunen är du välkommen att ställa dig i tomtkön. Vi har en gemensam kö för kommunala tomter i alla orter. Grundtanken med tomtkön är att förmedla tomter till privatpersoner för permanent boende och för eget bruk.

Hur gör jag?

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig i kommunens tomtkö och betala en årlig köavgift. Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst.

Anmäl dig till tomt- och småhuskön

Anmäl dig till tomt- och småhuskön

Vad kostar det att stå i tomtkön?

Anmälningsavgiften är 600 kronor per kalenderår. Registreringen gäller anmälningsåret. Inbetald avgift återbetalas inte. Vill du avsluta din köplats i tomtkön, kontakta kommunen.

Hur behåller jag min köplats?

Om du som sökande vill behålla din köplats måste du varje år betala en köavgift, som du får på faktura. Om du inte betalar fakturan i tid förlorar du din plats i tomtkön. Observera att ingen påminnelse skickas ut.

Se min köplats i tomtkön

Vem får ställa sig i kö?

  • Privatperson över 18 år som söker tomt för permanent boende och för eget bruk.
  • Du ska vara en fysisk person (inte företag eller företrädare för byggintressent).
  • Äkta makar eller personer som sammanbor får göra endast en (gemensam) ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör, avgör parterna själva vem av dem som eventuellt ska behålla köplatsen.
  • Ansökan och placering i kön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, maka eller sambo.
  • Sökande som köpt småhustomt via tomtkön har rätt att ställa sig direkt i tomtkön på nytt, men får inte köpa tomt förrän efter fem år efter tidpunkten för tecknat köpebrev.

Håll person- och kontaktuppgifter uppdaterade

Tänk på att du ansvarar för att hålla dina person- och kontaktuppgifter uppdaterade. Det gör du genom att kontakta kommunen via vårt kundcenter. Kommunen får inte uppgifter om adressändringar på något annat sätt. Du förlorar din köplats om vi kontaterar att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller inte meddelat adressändring så att vår post till dig kommer i retur.

Erbjudande om ledig tomt

När det släpps tomter skickas erbjudande till alla som står i tomtkön. På intresseanmälan ska sökanden i förekommande fall uppge medsökande. Med medsökande avses den person som sökande är gift eller sambo med. Fördelningen sker därefter enligt tomtköns turordning.

När du har skrivit under köpekontraktet och betalt handpenningen så avregistreras du från tomtkön.

Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt om det av omständigheterna i det enskilda fallet skulle framgå att tilldelning strider mot grundtankarna för kommunens tomtkö samt om det kommer till kommunens kännedom att det strider mot tomtköreglerna.

Du får inte ge bort eller sälja vidare tomten

Tomten säljs med överlåtelseförbud. Tanken är att du som köpare själv ska bygga och bo permanent på tilldelad tomt. Överlåtelseförbudet gäller även inom familjen och innebär att du inte får sälja eller ge bort tomten inom två år från köpebrevets undertecknande. Undantag ges för särkskilda skäl såsom dödsfall.

Vid försäljning i strid mot detta förbud äger kommunen rätten att utfärda ett vite enligt köpekontrakt upprättat mellan kommunen och köparen.

Detta händer när du har tackat ja till en tomt

  1. Kommunen skickar ut köpekontrakt för signatur och en separat faktura (30 dagar) på handpenningen som är 10 % av tomtpriset.
  2. När köpekontraktet är signerat går du som kund vidare med att söka nybyggnadskarta, bestämmer dig för husleverantör och söker bygglov. Du svarar själv för hela bygglovsprocessen, myndighetstillstånd och så vidare för att möjliggöra byggnation och därmed även köpet.
  3. Senast 12 månader efter undertecknandet av köpekontraktet ska du ha ansökt om bygglov för byggnationen. Du har sedan ytterligare 12 månader på dig att ansöka om och få godkänt startbesked.
  4. Resterande köpeskilling ska du betala senast 30 dagar efter att du fått ett godkänt startbesked.
  5. När slutfakturan är betald och köpebrevet signerat söker du lagfart hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.. Du ska också folkbokföra dig på adressen när huset är färdigställt.

Om du ångrar dig efter att ha tackat ja till en tomt

Om du ångrar dig och inte vill köpa den tomt som du har tackat ja till behåller du din plats i kommunens tomtkö så länge du inte har signerat köpekontraktet samt betalt handpenningen. Inlämnad anmälan är dock bindande. Om du tar tillbaka in anmälan likställs det med icke fullföljt köp. Efter två återtagande blir du avregistrerad från tomtkön.

Har du hunnit betala handpenningen kommer endast 75 % av den att återbetalas, och du får inte tillbaka din plats i kön.

Vad kostar det att köpa och bygga på en tomt?

Priset för tomter varierar beroende på alltifrån läge till storlek.

Utöver själva tomtpriset tillkommer andra kostnader för att kunna bygga på din tomt. Exempel på kostnader som du ska betala separat och som inte ingår i köpet av din tomt är: anläggningsavgift för anslutning av spill-, ren- och dagvatten samt el och fiber, nybyggnadskarta, plankostnad, lagfartskostnad och bygglovsavgift. Se avgifter för bygglov

Val av hustillverkare

När du köper en tomt via kommunens tomt- och småhuskö får du välja vilken hustillverkare du vill.

Karta över lediga tomter