Bostadsförsörjnings­­program

Kommunen arbetar med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram, kopplat till Framtidsplan 2050. Halmstad förväntas växa kraftigt och programmet ska visa vad kommunen vill med befintliga bostäder och hur bostadsplaneringen ser ut framåt.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030

Nuvarande bostadsförsörjningsprogram från 2017 kopplar an till målen i den då gällande översiktsplanen, vilket innebär förutsättningar att nå målet att bygga 750 nya bostäder årligen fram till 2025. I programmet finns en lista där aktuella nybyggnadsprojekt för bostäder tidssätts. Listan uppdaterades i januari 2022 och justerades så att den inte innehåller objekt som strider mot Framtidsplan 2050.

Kontakta kommunen för att få nuvarande "Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030" med komplettering skickat till dig.

Arbete pågår med ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Kommunen arbetar just nu med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning så att de stämmer överens med nyligen antagna översiktsplanen Framtidsplan 2050.

De nya riktlinjerna beräknas vara klara i juni 2023 och ska gälla perioden 2023–2050.

Riktlinjerna kommer sedan kontinuerligt följas upp för att utbyggnadstakten ska stämma med bostadsbyggnadsbehovet, vilket kan variera över tid.

Vad är ett bostadsförsörjningsprogram?

Halmstads kommun ska skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Kravet finns i bostadsförsörjningslagen. För att uppfylla detta tar vi nu fram riktlinjer för arbetet och samlar dessa i vårt nya bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med programmet innebär bland annat att:

  • analysera Halmstads bostadsbehov
  • analysera marknadsläget
  • ta fram nya strategier för klara framtida bostadsförsörjning.

Analyserna ska fokusera på Halmstads demografiska utveckling, bostadsbehovet för särskilda grupper, efterfrågan på bostäder och stadens marknadsförutsättningar.