• Halmstads webbplatser

Slam och latrin

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ansvarar för slamsugning som vanligen utförs årligen.

Ändra intervall för slamtömning

Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar sker normalt en gång per år. Vill du ha ett längre intervall mellan tömningarna kan du ansöka om det hos kommunen.

Tömning av slamavskiljare vartannat år kan godkännas om anläggningen:

  • har skriftligt tillstånd och uppfyller dagens lagkrav.
  • används högst tre månader per år eller om hushållet omfattar högst en helårsboende.
  • har en slamavskiljare som är utformad enligt gällande standard och har en våtvolym på minst 2 kubikmeter (om wc är ansluten).
Ansök om att ändra intervall för slamtömning

Kompostering av latrin

Om du har en torrtoalett kan du ansöka om tillstånd för kompostering av latrin. Behållaren som används vid komposteringen ska vara tät för att förhindra avrinning eller att innehållet tränger ner i marken.

Ansök om tillstånd för kompostering av latrin

Lagras i två år

Efter den sista påfyllningen av latrin ska komposten lagras i minst 24 månader innan behållaren töms. Detta innebär att två behållare behövs. Innehållet kan användas för till exempel jordförbättring i trädgården. Däremot rekommenderas inte att innehållet används för odling av till exempel bladgrönsaker eller rotfrukter.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökningen. Timtaxan är 1 350 kronor för 2023. Handläggning av ärenden som rör renhållning beräknas till en timme.