• Halmstads webbplatser

Hushålls-, mat- och trädgårdsavfall

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har det övergripande ansvaret för sophämtning från hushållen i Halmstads kommun. På deras webbplats hittar du mer information om avfall och återvinning.

Sophämtning

Hushållsavfall hämtas i regel var fjortonde dag på en bestämd insamlingsdag, men avvikelser kan förekomma.

Vintertips för din soptunna

HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, har många goda tips om hur du kan få soptömningen att fungera i vinterväder.

Sophämtning var fjärde vecka i stället för varannan

Vill du ha hämtning av ditt hushållsavfall mer sällan än varannan vecka kan du ansöka om dispens hos kommunen.

Villkor för att få ändrat intervall

Du kan få ändrat intervall om du :

 • har en liten avfallsmängd – locket på behållaren ska alltid gå att stänga
 • inte slänger något matavfall i sopkärlet
 • sorterar ut farligt avfall, elektroniskt avfall, tidningar, förpackningar, batterier, grovavfall, obrännbart avfall med mera och lämnar det för återvinning
 • komposterar ditt matavfall på rätt sätt
 • har anmält till kommunen att du har en kompost.

Under rubriken Sortera och kompostera matavfall längre ner på sidan hittar du information om kompostering och länk till anmälan om kompostering.

Du ska lämna din ansökan om ändrat intervall till kommunen senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för hanteringen av din ansökan. Du betalar för en timmas arbete. Du behöver inte betala för anmälan av kompost om du skickar anmälan samtidigt som du ansöker om ändrat intervall.

Ansök om att ändra intervall för sophämtning

Dela avfallskärl med grannen

Om du har en liten mängd sopor kan du ansöka om att dela avfallskärl med närboende.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Timtaxan är 1 350 kronor för 2023 och handläggning av ärenden som rör renhållning beräknas till en timme.

Villkor för att få dela avfallskärl:

 • Ansökan får gälla högst tre närliggande fastigheter.
 • Avståndet mellan avfallsbehållarens uppställningsplats och bostadshus ska vara högst 750 meter. Om avståndet är mer än 750 meter ska kommunen bedöma om det ändå är lämpligt att dela sopkärl.
 • Avfallsmängden ska kunna rymmas i en behållare av den storlek som normalt används inom området och som töms var fjortonde dag.
 • En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplatsen.
Ansök om att dela avfallskärl

Uppehåll i sophämtning

Ansökan måste lämnas in senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja gälla.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Arbetstiden beräknas till 1 timme.

Uppehåll i sophämtning vid permanentbostad

Om du ska resa bort under minst sex månader kan du ansöka om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad. Om fastigheten har enskilt avlopp gäller beslutet om uppehåll i sophämtningen allt hushållsavfall, även slam och latrin. Uppehåll beviljas i högst tre år. Om du vill fortsätta uppehållet efter det måste du lämna in en ny ansökan.

Ansök om uppehåll i sophämtning

Uppehåll i sophämtning vid fritidshus

Om du har ett fritidshus och inte kommer att vistas i huset under minst fyra månader kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Uppehåll beviljas i högst tre år. Om du vill fortsätta uppehållet efter det måste du lämna in en ny ansökan.

Ansök om uppehåll i sophämtning

Permanent uppehåll av sophämtning

Du kan ansöka om permanent uppehåll av sophämtning. Det kan till exempel vara en fastighet som bara besöks för tillsyn och som är obeboelig.

I ansökan måste du kunna visa att du tar hand om det avfall som uppstår inom fastigheten på ett sådant sätt att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.

Ansök om permanent uppehåll av sophämtning

Sortera och kompostera matavfall

I Halmstads kommun har du möjligheten att sortera ut ditt matavfall i speciella gröna påsar.

Du hämtar de gröna påsarna i matbutiker eller på någon av återvinningscentralerna Länk till annan webbplats..

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Arbetstiden beräknas till 1 timme.

Anmäl kompostering av matavfall

Om du vill kompostera matavfall måste du anmäla det till kommunen.

För att få kompostera matavfall krävs:

 • Att matavfallet läggs i en sluten kompostbehållare som är utformad så att möss, råttor, fåglar eller andra skadedjur inte kan ta sig in i komposten.
 • Att komposten är varmkompost, eller så stor att den rymmer hela den komposterbara mängden under den årstid nedbrytningen är lägre.
 • Att tomten är så stor att behållaren kan placeras så att olägenhet inte uppstår för grannarna.
Anmäl kompostering av matavfall

Trädgårdsavfall

En egen kompost på tomten är ett utomordentligt sätt att ta hand om trädgårdens avfall. Om mängderna blir för stora kan du lämna det på närmsta återvinningscentral. Du kan även beställa abonnemang på trädgårdstunna från HEM som då hämtar ditt trädgårdsavfall.

Släng inte ditt trädgårdsavfall i park- eller naturmark. Det är ett miljöbrott och förutom att det ser skräpigt ut kan det dumpade trädgårdsavfallet också leda till:

 • att oönskade (och ibland invasiva) arter sprider sig, till exempel kirskål, jättebalsamin, parkslide med mera.
 • obehaglig lukt och att skadedjur trivs i högarna.
 • att vegetationen runt omkring kvävs. Till och med träd kan kvävas om stambasen och rötterna täcks av trädgårdsavfall så att trädet inte får tillräckligt med syre.
 • övergödning. Regnet kan föra med sig näringsämnena från trädgårdsavfallet som hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Det skapar syrebrist och i värsta fall kan vattenlevande djurarter slås ut.

Hyra container

Är du mitt uppe i en renovering, eller är det dags att rensa ut källaren? Då kan du hyra en container av HEM.

Planera avfallshantering vid ny- och ombyggnad

Om du ska bygga utanför detaljplanerat område kommer du att behöva lämna information om tänkt avfallshantering med tänkt placering av sopkärl och eventuellt slambrunnslock. Redovisa med markering på situationsplanen vid bygglovsansökan så förenklas hanteringen av din ansökan.