Ge synpunkter på förslag till avfallsföreskrifter

Sedan kommunfullmäktige beslutade om gällande avfallsföreskrifterna har en del förändringar skett, bland annat i miljöbalken. Halmstads kommun behöver därför förändra föreskrifterna. Ett förslag är nu ute på samråd. Välkomna att lämna synpunkter på förslaget.

Riktlinjer för avfallshantering, eller förenklat avfallsföreskrifterna, ska reglera hanteringen av kommunalt avfall enligt miljöbalken. Syftet är att tydliggöra ansvaret för kommun, renhållare, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.

De nuvarande avfallsföreskrifterna beslutades i december 2018. Sedan dess har miljöbalken bland annat ändrat definitionen hushållsavfall till kommunal avfall samt gjort ändringar i det kommunala ansvaret för avfall.

En annan förändring är att kommunerna från den 1 januari 2022 får ett nytt ansvar för insamling av returpapper när producentansvaret då upphör.

Lämna synpunkter skriftligt

Förslaget till Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifterna) är på samråd till och med den 29 oktober. Om du har frågor kring samrådsförslaget är du välkommen att kontakta hållbarhetsstrateg Alexandra Sandberg via kommunens växel 035-13 70 00.

Synpunkter på samrådsförslaget ska lämnas skriftligt, antingen via webbformuläret nedan eller e-post till: ks.diarium@halmstad.se  Du kan också skicka via post till:

Halmstads kommun, kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

Lämna dina synpunkter senast den 29 oktober 2021. Ange diarienummer 2021/00231.

Alla synpunkter sammanställs i en samrådshandling och ligger till grund för redigering av detta samrådsunderlag. Det bearbetade förslaget kommer att ställas ut i ett granskningsskede och synpunkter därifrån kommer att bearbetas innan det slutligen går till kommunfullmäktige för politiskt beslut om antagande under våren 2022.

Lämna din synpunkt på förslaget Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifterna)