Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ritningar

Innan en byggnation blir verklighet behöver du göra en ritning, både för att redovisa byggnadens funktion och arkitektoniska utformning samt dess anslutning till marken. Ritningarna som kommer in till kommunen arkiveras och om du vill kan vi ta fram gamla ritningar över en byggnad. 

Ritningar och handlingar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du vill genomföra på din fastighet kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar med din bygglovsansökan eller anmälan.

Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

Så här ska dina bygglovsritningar vara utformade

För att byggnadsnämnden ska kunna granska de inlämnade ritningarna är det viktigt att de är riktigt utformade. Ett bra underlag minskar risken för missförstånd mellan inblandade parter och ju bättre information byggnadsnämnden får desto snabbare får du ett korrekt beslut. Det är också viktigt att ritningarna kan scannas och arkiveras.

  • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Du kan själv göra din bygglovsritning om den uppfyller kravet på fackmannamässighet. Annars är det ett bra råd att anlita en fackman för hjälp.
  • Ritningen ska visa vad som ska byggas och på vilket sätt. Ska du göra en tillbyggnad eller ändring skall detta redovisas på planritningen och fasadritningar tillsammans med utseendet på den befintliga byggnationen.
  • Ritningen ska redovisa vad de olika utrymmena i byggnaden ska användas till. Varje utrymme i byggnaden ska redovisas vid nybyggnad och ändrad användning. Vid tillbyggnader skall även intilliggande befintliga utrymmen redovisas.
  • Detaljnivån ska vara så noggrann att byggnadskontoret kan skapa sig en verklighetstrogen bild av hur byggnationen ska komma att se ut. Därför måste ex vindskivor, fönster och liknande inte redovisas med enbart ett enkelt streck.
  • Det är viktigt att förslaget är genomtänkt och redovisas korrekt, ex att takfötter och andra detaljer måste ha en viss tjocklek på fasad- och sektionsritningar för att kunna byggas och att befintliga och nya marklinjer redovisas på fasadritningar vid nybyggnation och större tillbyggnader.
  • Det ritade och den skrivna måttsättningen ska stämma överens. Skiljer sig dessa åt är det den skrivna måttsättningen som gäller.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen.
  • Situationsplaner ska vara i skala 1:400. En skala på 1:400 betyder att byggnaden är förminskad 400 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 0,25 cm på ritningen. Utanför tättbebyggt område, om det är en stor fastighet, kan andra skalor accepteras.
  • Skalstock ska alltid ritas in på ritningarna.
  • På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, vad ritningen visar, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.

  Digitala handlingar

  Byggnadskontoret tar helst emot digitala handlingar i pdf-format. Om du lämnar in pappersritningar gäller följande:

  • Ritningarna ska vara gjorda/kopierade med svart text och svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat papper då det försvårar inskanning av dokumentet.
  • Önskvärd storlek på pappersritningar är A3-format, där både fasad- och planritning ryms på samma papper.
  • Pappersritningar större än A4-format ska vara nedvikta till A4-format.

  Exempelritningar

  Här är exempel på olika typer av ritningar som kan behövas som underlag för byggnation:

  • Fasadritningar. På fasadritningarna ska du rita in marklinjer. Befintlig marklinje ska vara streckad och ny marklinje ska vara heldragen.
  • Planritning med inritad inredning
  • Sektionsritning
  • Markplaneringsritning som visar plushöjder på mark, eventuella slänter, tillfartsväg, gångvägar med plushöjder samt biluppställning.
  • Nybyggnadskarta som inte är äldre än två år (krävs när byggnadsytan utökas). På kartan visar du placeringen av byggnaden eller byggnaderna, alla yttermått, avstånd till fastighetsgränser och plushöjder på färdigt golv eller sockel. Observera att nybyggnadskarta även krävs för bygglovspliktiga plank.

  Äldre ritningar

  Äldre ritningar över byggnader finns i kommunens ritningsarkiv.