Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tullkammarkajen i centrala Halmstad

Visionsbild av framtidens Tullkammarkaj som vänder ansiktet mot Nissan och där kulturen spelar en viktig roll.

Visionsbild av framtidens Tullkammarkaj som vänder ansiktet mot Nissan och där kulturen spelar en viktig roll. Bilden har tagits fram av Nyréns arkitektkontor.

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 20 november 2018 att ändra inriktning för detaljplanearbetet för Tullkammarkajen genom att ta fram ett planprogram för området.

I samband med att styrdokumentet godkändes av kommunstyrelsen 1 mars 2016 gavs uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Inriktningen var då att göra en detaljplan innefattande allmän platsmark.

Bakgrund

Arbetet med Tullkammarkajen inleddes under våren 2014. Då diskuterade politikerna i kommunstyrelsen i workshopform övergripande riktningar för stadsförnyelsen i den nya stadsdelen. Under våren 2015 genomfördes flera dialoger och workshoppar om områdets utveckling. Invånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker och andra intressenter fick föra fram sina idéer om hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en levande stadsdel som vänder sitt ansikte mot Nissan.

Det finns en sammanfattning samt ett bildprotokoll som sammanfattar de båda workshopparna. En särskild dialog hölls med en grupp kulturutövare för att diskutera hur kulturen kan få en betydande roll i den nya stadsdelen.

Beslut om styrdokument

Resultaten av dialoger, workshoppar och det fortsatta arbetet på kommunens samhällsbyggnadskontor har resulterat i styrdokument med stadsbyggnadsprinciperna för TullkammarkajenPDF som godkändes av kommunstyrelsen 1 mars 2016. Styrdokumentet kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med detaljplaner i den nya stadsdelen.

Ambition och vision

Styrdokumentets syfte är att i ett tidigt skede av planeringen av Tullkammarkajen uttrycka en tydlig ambition för området gällande innehåll och utformning. Detta för att säkra en hög kvalitet, i flera avseenden.

Styrdokumentet beskriver stadsdelens strukturer och kvaliteter med utgångspunkten i ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Genom text, principkartor, visionsbild, typsektioner och referensfoton beskrivs områdets stadsbyggnadsprinciper för gator, platser, grönska, bebyggelse och funktioner samt förslag på etappvis utbyggnad.

Utredningar

Ett antal utredningar behöver tas fram vilka kommer ligga som förutsättningar och underlag vid utformningen av området. En rad frågor återstår innan projektet kan realiseras. Områdets vattennära läge kräver lösningar för att klimatsäkra området mot översvämningar. Även områdets trafikmatning är något som utreds. Båda dessa frågor är omfattande och berör stora delar av staden, inte bara Tullkammarkajen.