Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad är en översiktsplan?

Är du intresserad av att veta mer om vad en översiktsplan är och hur det går till att ta fram den kan du läsa om det här.

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.

En aktuell översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen sedan ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser. Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras.

Kommunen samråder med Länsstyrelsen i arbetet med översiktsplanen. Länsstyrelsen roll är att samordna och tillvarata statens intressen. Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med översiktsplaneringen och kommunfullmäktige antar översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt tar beslut om tematiska tillägg och aktualitetsförklaring.

Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen är vägledande och ska, i stora drag, visa på områden som är lämpliga för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.

Större samhällsinvesteringar är viktiga att ha med i planen, till exempel när det gäller bebyggelse, vägar och annan infrastruktur för att skapa underlag för långsiktiga investeringar.

Kommunen måste hantera de statligt utpekade riksintressena för bland annat natur- och kulturmiljövården i översiktsplanen. Den ska hantera miljö-, risk och hälsofrågor och miljökvalitetsnormer för till exempel luft och vatten.

Gemensamma frågor med andra kommuner, så kallade mellankommunala frågor måste behandlas i översiktsplanen. Konsekvenserna till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Planeringshorisont och aktualitetsförklaring

Översiktsplanen ska överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod till exempel 15-20 år, men den ska omprövas under varje mandatperiod (4 år), så kallad aktualitetsförklaring. Kommunfullmäktige tar då ställning till vilka delar av översiktsplanen som är aktuella och om översiktsplanen ska revideras helt eller delvis.

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

En fördjupad översikstplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området. Även tematiska tillägg kan göras till en översiktsplan, till exempel när det gäller en särskild fråga som vindkraft, om översiktsplanen inte är helt aktuell.

Översiktsplanens uppgift

  • Medverka till en lämplig struktur för bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.
  • Främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror.
  • Främja en god livsmiljö ur socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv.
  • Visa hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och hantera gällande miljökvalitetsnormer.
  • Vara ett dialoginstrument mellan kommun och stat, medborgare och andra aktörer.