Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur går översiktsplaneringen till?

Program

Översiktsplaneringen kan inledas med ett programskede, då alla eller särskilda förutsättningar översiktligt utreds. Programmet skickas efter beslut i kommunstyrelsen på samråd till olika intressenter och finns tillgängligt för allmänheten. Offentliga samrådsmöten kan hållas.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Även under detta skede skickas förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen ut på samråd  efter beslut i kommunstyrelsen för att få in synpunkter. Offentliga samrådsmöten kan hållas. Det är viktigt att tycka till i detta tidiga skede.

Utställning

Planförslaget ställs ut för granskning i minst två månader efter beslut i kommunstyrelsen. Har man invändningar på förslaget ska dessa lämnas skriftligen till kommunstyrelsen.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige efter godkännande i kommunstyrelsen.

Tidsåtgång

Planarbetet tar olika lång tid beroende på hur stort planområdet är. En översiktsplan kan ta mellan ett och tre år att göra klar, i vissa fall även längre tid.

Överklagande

Översiktsplanen kan överklagas från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i rådhuset. Planen kan överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. De som skriftligen framfört synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Förvaltningsrätten, Kammarrätten och sista instans Högsta förvaltningsdomstolen, så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.