Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunomfattande översiktsplan

Var med och påverka platsen Halmstad

Tack till alla er som deltog i invånardialogen och som svarat på enkäten.

Framtidsplan 2030 blir Framtidsplan 2050

Framtidsbild 2050 antogs av kommunfullmäktige 31 oktober 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att uppdatera den kommunomfattande översiktsplanen. Tidplanen för hela projektet är januari 2019 till december 2021.

Beslut om samrådsförslag förväntas ske hösten 2020 och granskning våren 2021. Vid samråd och granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som finns framtaget vid dessa tillfällen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Halmstad är en kommun som växer med målsättningen att år 2050 ha beredskap för att vara 150 000 invånare. Översiktsplanen behöver ta höjd för hur vi genom den fysiska planeringen möter denna målsättning 

Upplägget på Framtidsplan 2030 och de delar som är aktuella kommer att behållas. Uppdateringen gäller:

  • Framtidsbilden, så att denna siktar mot 2050 istället för 2030.
  • Komplettera med nya planeringsinriktningar inom nya områden och förnya vissa planeringsinriktningar. Det gäller klimat och vatten/översvämning, dricksvattenförsörjning, offentlig service, kulturhistorisk värdefull bebyggelse, utveckling av landsbygden, gröna miljöer i staden och social hållbarhet. Behovet beror på att lagstiftningen förändrats, kunskapsunderlaget ökat och att planeringsinriktning saknas i nuläget.
  • Uppdateringen av den geografiska delen omfattar uppdatering gällande förändringar som skett samt framförallt att peka ut nya områden för byggnation, med siktet ställt på 150 000 invånare år 2050. Nya ställningstaganden gällande markanvändningen behöver tas.
  • Ta fram en ny konsekvensbedömning för miljö, social och ekonomisk hållbarhet av det nya förslaget.

Framtidsbild 2050

Framtidsbild 2050 är det inledande dokumentet i arbetet med översiktsplanen, och utgör en målbild för översiktsplanen. Med utgångspunkt i rådande omvärldstrender, de globala målen, kommunens förutsättningar, kommunens vision och de utmaningar vi står inför målas en bild av vår framtida kommun upp. Framtidsbilderna är framtagna för de områden där kommunen behöver kraftsamla enligt Strategisk plan: den inkluderande kommunen, miljömässig och ekologisk hållbarhet, attraktivitet och hållbar tillväxt samt framtidens välfärd.

Framtidsbild för den inkluderade kommunen

”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen. Det finns olika slags bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. På olika slags mötesplatser som finns i våra stadsdelar och orter möts invånarna över gränser, vilket ger samhörighet och trygghet. Miljöerna är trygga och tillgängliga för alla. Bostäder, skolor, service, arbetsplatser, kommunikation och platser för rekreation bildar tillsammans en helhet som underlättar vardagslivet. I Halmstad planerar vi inte bara för invånarna utan även med dem.”

Framtidsbild för miljömässig och ekologisk hållbarhet

”I Halmstad 2050 har staden och orterna växt på ett miljömässigt hållbart sätt. Kommunen är en motor i klimatomställningen. Vi hushåller med mark– och vattenresurser genom att bygga yteffektivt. Vi värnar viktiga värden för kommande generationer såsom dricksvatten och jordbruksmark. Biologisk mångfald värnas när viktiga grönstråk bevaras och livgivande miljöer integreras i bebyggda miljöer. Halmstad har säkrats mot havsnivåhöjningen. Ytor för klimatanpassning är multifunktionella och ger ett mervärde. I Halmstad 2050 är det lätt att göra rätt. Det är smidigt att resa och vardagspusslet underlättas när hållbara transporter utgör en helhet tillsammans med service, bostäder och arbetsplatser.”

Framtidsbild för attraktivitet och hållbar tillväxt

”Halmstad 2050 är en levande plats med attraktiva boendemiljöer, effektiva hållbara kommunikationer och närhet till jobb, utbildning och service. Näringslivet har bra förutsättningar och växer hållbart. Skolan i allmänhet och högskolan i synnerhet är en central del av kommunens och regionens utveckling. Halmstad utgör en nod i Halland, med god uppkoppling till storstadsregionerna i norr och söder. Det är lätt att resa hållbart både inom kommunen och längre bort. Stadskärnan är en naturlig mötesplats för invånarna. Den har utvecklats utifrån sin unika identitet och historia för att passa moderna krav. Kusten och de många stränderna har utvecklats utifrån sina olika kvalitéer. Vi värnar våra vackra och variationsrika natur- och kulturmiljöer, de ger identitet, lockar turister och får invånarna att trivas.”

Framtidsbild för framtidens välfärd

”I Halmstad 2050 vet invånarna att välfärden fungerar när den behövs. Äldre kan bo kvar hemma när miljöerna tillgänglighetsanpassas och våra orter och stadsdelar har bostäder för alla livets skeden. Den kommunala servicen är lättillgänglig, då det är lätt att resa till denna. Kommunens verksamheter är samlokaliserade och samarbetet mellan olika verksamheter underlättas av de flerfunktionella och flexibla miljöerna. Samarbetet både sparar resurser och ger invånarna ett mervärde. Servicen är navet i utpekade orter och stadsdelar. Dit är det lätt att resa hållbart. Där möts människor med olika förutsättningar.”

Framtidsplan 2030

Fram tills att en uppdaterad version av översiktsplanen har antagits av kommunfullmäktige gäller Framtidsplan 2030 tillsammans med framtagen aktualitetsöversyn.