Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad

Halmstads kommun jobbar med ett arbete kring hur Haverdal, Steninge, Harplinge, Getinge och Kvibille med omgivning ska utvecklas i framtiden. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för området tas fram. Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i området ska ske på längre sikt.

Den fördjupade översiktsplanen håller på att arbetas in i översiktsplanen, Framtidsplan 2050 och kommer ingå i denna.

Beslut om samrådsförslag förväntas ske hösten 2020 och granskning våren 2021.

Vad vill vi uppnå med arbetet?

Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad på längre sikt. Detta sker genom att studera möjligheter för ett nytt stationsläge och samtidigt undersöka och ge förslag på hur bebyggelseutveckling, samhällsservice, arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas i de norra delarna av Halmstads kommun.

Vad har vi gjort hittills?

En strukturbild för området har tagits fram med målår 2050. Strukturbilden visar en inriktning på arbetet med den fördjupade översiktsplanen och är inte beslutad utan kan komma att revideras under arbetets gång med framtagande av ett färdigt planförslag för området.

Förslag till strukturbild för norra Halmstad med sikte på 2050.

Se bilden i större format här.öppnas i nytt fönster

Genom att arbeta fram en utvecklingsinriktning för hela området där sambanden mellan orterna utvecklas är förhoppningen att orterna i området kan stärka varandra. Ny bebyggelse, kommunal service och kommunikationer behöver samspela med varandra för att tillsammans stärka utvecklingen. Strukturbilden visar på hur en möjlig utveckling kan se ut, där Getinge, Harplinge och Haverdal växer och blir lokala servicepunkter. Genom att planera långsiktigt och arbeta för att förbättra tillgängligheten i området förväntas även Kvibille och Steninges förutsättningar för attraktiva boendemiljöer förstärkas.

Ett starkt kollektivtrafikstråk skapas genom området som fångar upp en stor del av de boende i området som behöver ta sig in mot Halmstad eller till den nya stationen. Steninge och Kvibille har bra koppling till både stationen och knutpunkten Haverdal-Harplinge genom cykelvägar och vägar.

Tidig invånardialog

Som underlag för planförslaget hölls en tidig invånardialog i form av en webbenkät under februari 2019. Syftet med webbenkäten var att bredda kommunens kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet med att utforma ett förslag till framtida utveckling av området. Totalt kom det in ca 570 svar på webbenkäten. Läs sammanställningen från webbenkäten under ”Relaterad information.”

Under november 2019 hölls två dialogmöten i Haverdal och i Getinge då invånare fick komma och diskutera och lämna synpunkter på den långsiktiga utvecklingen i området. Syftet var att kommunen skulle få in synpunkter och inspel innan man kommit fram med ett färdigt planförslag. Det skissförslag som utgjorde utgångspunkt under dialogmötena grundade sig på den framtagna strukturbilden för området. Det var välbesökta möten, cirka 70 personer kom till mötet i Haverdal och 30 kom till mötet i Getinge. Ett stort engagemang och många kloka synpunkter kom fram under de båda mötena. Resultatet ger kommunen ett bra underlag inför fortsatt arbete att utforma ett planförslag för området.

Här kan du läsa sammanställningen från dialogmötena.PDF

Hur går arbetet till?

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen.

Arbetet sker i samråd med andra aktörer såsom Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken och Falkenbergs kommun med flera.