Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält

Halmstad är en kommun som växer med siktet inställt på 150 000 invånare till år 2050. Med en ökad tillväxt blir även utmaningarna större, vi måste växa smart och hållbart. Det innebär bland annat att marken i Halmstads centrala lägen behöver användas på ett effektivt sätt.

Larsfrid och Vilhelmsfält är utpekade i kommunens översiktsplan som omvandlingsområden - från industrier till en mer blandad stadsbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2019 att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för områdena Larsfrid och Vilhelmsfält. I fördjupningen av översiktsplanen kommer kommunen att titta vidare på möjligheterna till en blandad stadsdel där olika verksamheter, bostäder och offentliga platser kan bidra till att skapa stadsliv och attraktivitet.

Utredningar och analyser av områdets förutsättningar, bland annat avseende befintliga strukturer och verksamheter, kommer att ligga till grund för de förslag som tas fram. Lämplig omfattning av omvandlingen kommer att utredas.

Utvecklingen bygger på nära samverkan

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå under cirka tre år, fram till sommaren 2022, och bygger på en nära samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området.

Kommunen kommer under processens gång att bjuda in till informationsmöten och dialog för att ta del av tankar och synpunkter kring omvandlingen.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är en fördjupad översiktsplan?


  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Inom områden med mer komplicerade förhållanden eller där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas.
  Den fördjupade översiktsplanen för Larsfrid och Vilhelmsfält kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande steg i processen: framtagandet av detaljplaner för olika delar av området. En detaljplan är till skillnad från översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan ett juridiskt bindande dokument. I detaljplanen ska kommunen redovisa hur området ska användas och får även bestämma frågor kring exempelvis byggnaders omfattning och utformning. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska göras under detaljplaneprocessen.
  Processerna för att ta fram både översiktsplaner och detaljplaner regleras av Plan- och bygglagen.

 • När beräknas omvandlingen ske?


  Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå i cirka tre år, från sommaren 2019 till sommaren 2022. Därefter
  kommer detaljplaner att tas fram för olika delområden. Processen för att ta fram en detaljplan är mycket varierande, men uppskattningsvis cirka 2 år.
  Genomförandet av omvandlingen ska ses i ett långsiktigt perspektiv med sikte mot år 2050. Områdena rymmer idag ett stort antal olika verksamheter. Vissa verksamheter kan kombineras med, och även gynnas av, bostäder utan att störningar riskerar att uppstå däremellan medan andra verksamheter kan vara svårare att förena med en bostadsutveckling.Omvandlingen kommer att behöva ske succesivt med hänsyn till de verksamheter som finns inom planområdet.
 • Kommer kommunen att tvångsinköpa fastigheter
  inom Larsfrid och Vilhelmsfält?


  Tvångsinlösen av fastigheter regleras enligt expropriationslagen. Kommunen kan lösa in fastigheter där marken eller utrymmet antas inom en överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, exempelvis vägar, kommunikation, elektrisk kraft. Kommunen kan även lösa in mark för tätbebyggelse. Vid expropriation vägs nyttan för allmänheten mot skadan för den enskilda mot varandra och får enbart ske om det är av tillräckligt stort allmänt intresse. Expropriation får inte heller ske om ändamålet med expropriationen kan tillgodoses på ett annat sätt. Tillstånd till expropriation lämnas av regeringen och ersättningen som lämnas vid beviljande
  från regeringen är marknadsvärdet + 25%, det vill säga högre än vid en försäljning på marknaden. Att lösa in fastigheter genom tvång är därmed inte kommunen hållningssätt vad gäller omvandlingen av Larsfrid och Vilhelmsfält då det skulle vara mycket kostsamt och svårmotiverat. Skulle försäljning ske av någon fastighet så är kommunen som vilken köpare som helst.
  I ett detaljplanelagt område, som är nästa steg efter den fördjupade översiktsplanen, och där kommunen är huvudman för den allmänna platsen har kommunen, vid detaljplanens genomförandetids utgång, rätt att lösa in mark som inte ha bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detaljplanen. Vid en sådan inlösen måste kommunen betala ersättning enligt expropriationslagen, vilket innebär ett marknadsvärde + 25%. Kommunen kan därmed lösa in mark som inte är bebyggt efter att genomförandetiden av detaljplanen är utgången, genomförandetiden sätts mellan 5-15 år. Skulle kommunen välja att lösa in mark betydligt högre än vad marknadsvärdet är kommer det vara för ett offentligt behov som är stort, som
  exempelvis en skola som aldrig byggts av en privat fastighetsägare.
  Vad gäller allmänna platser, såsom vägar och parker, efter att detaljplanen har tagits fram så har kommunen rätt att lösa in den marken för att kunna tillgodose de allmänna ytorna till kommuninvånarna.
 • Kommer kommunen att bestämma allt över området utan att fastighetsägarna har något att säga till om?


  Det första steget i omvandlingsprocessen för Larsfrid och Vilhelmsfält är att ta fram en fördjupad översiktsplan. Fördjupningen av översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för de detaljplaner som senare kommer tas fram med rättslig verkan.Planprocesserna för både fördjupningar av översiktsplanen och detaljplaner regleras av plan- och bygglagen avseende insyn
  och påverkansmöjligheter. Samtliga berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare kommer få ta del av framtagna handlingar och ha möjligheter att lämna synpunkter på förslagen.

 • Hur kommer arbetet med den fördjupade översiktsplanen att kommuniceras med medborgarna, exempelvis boende i angränsande stadsdelar?


  Att inhämta information från de människor som känner till området bäst och skapa en bred delaktighet i områdets utveckling är avgörande för att projektet ska nå ett bra resultat.Kommunen kommer att på olika sätt utbyta information med boende och verksamma i angränsande områden.När ett förslag finns framtaget kommer även ett formellt samråd och granskning att ske i enlighet med Plan- och bygglagen. Det kommer då att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådsmöte kommer även att anordnas där kommunen informerar om förslaget och svarar på frågor.
 • Hur kommer arbetet med den fördjupade översiktsplanen att kommuniceras med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området?


  Arbetet med den fördjupade översiktsplanen bygger på ett nära samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området. Kommunen har ingen egen möjlighet att genomföra omvandlingen utan en samverkan behövs för att utvecklingen ska kunna förverkligas.
  Kommunen kommer under processens gång att bjuda in till informationsmöten och dialog för att ta del av tankar och synpunkter från berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare.När ett förslag finns framtaget kommer ett formellt samråd och granskning att ske i enlighet med Plan- och bygglagen. Information kommer då att skickas ut till alla berörda och möjlighet finns att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådsmöte kommer även att anordnas där kommunen informerar om förslaget och svarar på frågor.

Undrar du något?

Vid eventuella frågor har du möjlighet att kontakta samhällsbyggnadskontoret vid Halmstads kommun för mer information.

Kristin Eklund, exploateringsingenjör
E-post: kristin-charlotte.eklund@halmstad.se
Telefon: 035-139453
 
Jonna Kignell, planarkitekt
E-post: jonna.kignell@halmstad.se
Telefon: 035-137219