Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Verksamhetsmark

Inom Halmstads kommun finns en mängd iordningställda verksamhetsområden. De flesta av dessa områdena är fullt utbyggda och där saknar kommunen tomter till försäljning. Dock finns ett par verksamhetsområde (se nedan) där kommunen har mark till salu. Försäljningen av verksamhetsmark sker till en av kommunfullmäktige beslutad taxa.

Halmstads kommuns försäljning av verksamhetsmark sker med byggplikt. Därav tecknas endast reservationsavtal med intressenter tills gjuten bottenplatta har skett då köpehandling för tomten utfärdas. Under fastställd reservationstid i avtalet har intressenten ensamrätt till tomten. Tomterna säljs i befintligt skick och exklusive anslutningsavgifter till vatten/avlopp, el, tele, fiber, ev möjlighet till fjärrvärme etc.


Getinges verksamhetsområde

Getinge ligger ca två mil norr om Halmstad och har fördelar av närheten till E6/E20. Halmstads kommun har ca 150 000 kvm mark till salu inom området, Det nyare området verksamhetsområdet ligger väster om samhället. Det ligger i anslutning till och har delvis skyltläge till E6/E20. Här är priset fastställt till 100-150 kr/kvm beroende på lokalisering inom området. Gällande detaljplan föreskriver att verksamhetsområdet får nyttjas för industri av icke störande art.

Harplinges verksamhetsområde

Harplinge ligger ca femton kilometer nordväst om Halmstad. Inom ett nytt område norr m Harplinge Lantmän har Halmstads kommun ca 20 000 kvm mark till salu för 100 kr/kvm. Gällande detaljplan föreskriver att verksamhetsmarken får nyttjas för industri som inte är störande för omgivningen.

Simlångsdalens verksamhetsområde

Simlångsdalen ligger ca två mil nordost om Halmstad. Halmstads kommun har iordningställt ny verksamhet som ligger i direkt anslutning till det äldre verksamhetsområdet i Simlångsdalen. Detta innebär att kommunen har ca 45 000 kvm verksamhetsmark till salu för ett pris om 100 kr/kvm.

Kårarps verksamhetsområde

Det pågår utökning av vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt vilket har inneburit att all försäljning av verksamhetsmark som Halmstads kommun äger är stoppat.

Detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark

Halmstad kommun har fattat beslut om att pröva planläggning för att utöka dels Kistinge industriområde dels Villmanstrands industriområde. Detaljplanerna förväntas gå ut på samråd under 2020. Antagande av de nya detaljplanerna förväntas ske under 2021. Efter utbyggd infrastruktur (gator, vatten och avlopp etc) avser kommunen påbörja försäljning av industrimark inom respektive område. Detta förväntas dock tidigast kunna ske om tre år.

Framtida ny verksamhetsmark

Halmstad kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Halmstad kommun. I den avses ny verksamhetsmark pekas ut.