Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Söka planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Din begäran ska vara skriftlig på den blankett som du hittar via den gröna rutan längst ner på denna sida. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska genom ett planbesked ge svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ske.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Avgifter

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tar ut en avgift för planbeskedet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Avgifter för planbeskedPDF

Framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser bekostas i första hand av den som ansökt om planläggning. I de fall där positivt planbesked beslutats tecknas ett plankostnadsavtal med den sökande för att specificera betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. Sökanden ska bära samtliga kostnader som föranleds av planläggningen. Kostnaden för kommunens arbete tas ut som tidsersättning.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) med huvudsyftet att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Läs mer om planprocessen