Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Planprocessen innan 1 januari 2015 – normalt förfarande

Uppdrag

En planprocess börjar med att det tas ett politiskt beslut om upprättande av en ny detaljplan. Det föreligger då ett initiativ, t.ex. önskemål om nybyggnation på en plats där det inte finns någon detaljplan eller en ändring av den gällande detaljplanen för att möjliggöra exploatering. Samhällsbyggnadskontoret ges då uppdraget att pröva initiativets lämplighet och utifrån det utforma en detaljplan. Om detaljplaneuppdraget är av allmänt intresse handläggs det med normalt förfarande.

Program

Detaljplanen kan starta med ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén i projektet. Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens underlag ska breddas och att de berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta. Ett detaljplaneprogram ska alltså ange utgångspunkter och mål för detaljplanen. När programförslaget är genomarbetat sänds det, efter beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ut till berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar som sedan får lämna in synpunkter på förslaget under den tid som programförslaget är under programsamråd. Programsamrådstiden är vanligtvis ungefär en månad. Vanligen hålls också ett allmänt möte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till planhandläggaren och andra som är inblandade i detaljplanearbetet. Alla inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en programsamråds- redogörelse. I programsamrådsredogörelsen redovisas också hur synpunkterna har tillgodosetts. Kommunstyrelsen ska godkänna programsamrådsredogörelsen och tar samtidigt beslut om eventuell justering av programmet eller inriktningen för det fortsatta planarbetet.

Samråd

Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter och den formella detaljplanen tas fram i sin första version, ett samrådsförslag. När samrådsförslaget är genomarbetat sänds det, efter beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ut till berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar som sedan får lämna in synpunkter på förslaget under den tid som detaljplaneförslaget är under samråd. Information om samråd sker också genom kungörelse i Hallandsposten. Samrådstiden är vanligtvis ungefär en månad. Även i detta skede sammanställs de inkomna synpunkterna, nu i en samrådsredogörelse, och kommenteras. I samrådsredogörelsen framgår det också om synpunkterna från sakägare och remissinstanser tillgodoses eller ej.

Utställning/granskning

Detaljplaneförslaget bearbetas ytterligare och sedan beslutar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) om att detaljplaneförslaget ska ställas ut.  Sakägare, hyresgäster och andra som har intresse av förslaget underrättas via brev. Utställningen/granskningen varar minst fyra veckor och skriftliga synpunkter på planförslaget måste lämnas till kommunen under utställnings/granskningstiden. Återigen görs eventuella justeringar av förslaget om inkomna synpunkter föranleder det. Inkomna synpunkter samlas i ett utlåtande där dessa kommenteras. De som inte får sina synpunkter tillgodosedda meddelas.

Antagande och eventuellt överklagande

Därefter godkänner kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) att detaljplanen går till antagande. Även kommunstyrelsen (KS) godkänner att planen går vidare till vidare till kommunfullmäktige (KF) för antagande. Efter antagandet meddelas de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under ev program, samråd eller utställning. Den som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att kommunfullmäktiges beslut har anslagits på kommunens anslagstavla.

Om planen blir överklagad skickar kommunen överklagandet till mark- och miljödomstolen som prövar ärendet och eventuellt avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om de klagande sökt prövningstillstånd. 

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft ungefär fyra veckor efter antagandebeslutet. Om planen har överklagats vinner den laga kraft när överklagandet har färdigbehandlats. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.