Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Planprocessen

Planering och byggande regleras av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna var att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna innebär bland annat att nya förfaranden för framtagande av en detaljplan infördes. Det som tidigare kallats enkelt respektive normalt planförfarande har ersatts av standardförfarande respektive utökat förfarande.

För detaljplaner påbörjade innan 1 januari 2015 gäller tidigare regler i plan- och bygglagen för planprocessen och de handläggs därför med enkelt eller nomalt förfarande.

Läs mer om enkelt planförfarande.

Läs mer om normalt planförfarande.  

Planprocessen från och med 1 januari 2015

Uppdrag

En planprocess börjar med att det tas ett politiskt beslut om upprättande av en ny detaljplan. Det föreligger då ett initiativ, t.ex. önskemål om nybyggnation på en plats där det inte finns någon detaljplan eller en ändring av den gällande detaljplanen för att möjliggöra exploatering. Samhällsbyggnadskontoret ges då uppdraget att pröva initiativets lämplighet och utifrån det utforma en detaljplan.

Planförfarande

Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid framtagande av en detaljplan, ett standardförfarande och ett utökat förfarande. Vid båda dessa förfaranden ska planförslaget göras tillgängligt för synpunkter genom kommunikationsstegen samråd och granskning. I de fall samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller kommunikationssteget samråd.

Program

Detaljplanen kan starta med ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén i projektet. Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens underlag ska breddas och att de berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta. Ett detaljplaneprogram ska alltså ange utgångspunkter och mål för detaljplanen. När programförslaget är genomarbetat sänds det, efter beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ut till berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar som sedan får lämna in synpunkter på förslaget under den tid som programförslaget är under programsamråd. Programsamrådstiden är vanligtvis ungefär en månad. Vanligen hålls också ett allmänt möte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till planhandläggaren och andra som är inblandade i detaljplanearbetet. Alla inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en programsamrådsredogörelse. I programsamrådsredogörelsen redovisas också hur synpunkterna har tillgodosetts. Kommunstyrelsen ska godkänna programsamrådsredogörelsen och tar samtidigt beslut om eventuell justering av programmet eller inriktningen för det fortsatta planarbetet.

Samråd

Den formella detaljplanen tas fram i sin första version, ett samrådsförslag. När samrådsförslaget är genomarbetat sänds det, efter beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ut till berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar som får möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget under den tid som detaljplaneförslaget är ute för samråd. Information om samråd sker också genom kungörelse i Hallandsposten. Samrådstiden för det utökade förfarandet är reglerad enligt plan- och bygglagen till minst tre veckor. För standardförfarandet finns ingen angiven samrådstid, men brukar vara ungefär densamma. Efter samrådstiden sammanställs och kommenteras alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Granskning

Detaljplaneförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) beslutar sedan om att detaljplaneförslaget ska göras tillgängligt för granskning. Sakägare, hyresgäster och andra som har intresse av förslaget underrättas via brev. Granskningstiden för standardförfarandet är reglerad enligt plan- och bygglagen till minst två veckor och för det utökade förfarandet till minst tre veckor. Skriftliga synpunkter på planförslaget måste lämnas till kommunen senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och eventuellt justeras förslaget återigen.

Antagande och eventuellt överklagande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) samt kommunstyrelsen (KS) godkänner att detaljplanen går vidare till antagande som slutligen sker i kommunstyrelsen (KS) eller kommunfullmäktige (KF). Efter antagandet meddelas de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under ev program, samråd eller granskning. Den som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges beslut har anslagits på kommunens hemsida.

Om planen blir överklagad skickar kommunen överklagandet till mark- och miljödomstolen som prövar ärendet och eventuellt avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om de klagande sökt prövningstillstånd. 

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft ungefär fyra veckor efter antagandebeslutet. Om planen har överklagats vinner den laga kraft när överklagandet har färdigbehandlats. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.