Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Folkparken i Halmstad - Del av Halmstad 10:10 med flera

Välkommen till samrådsmötet den 2 juni kl. 18-20
via Microsoft Teams*

Klicka här för att ansluta till mötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dagordning

 • Frida hälsar välkomna och presenterar kommunens deltagare
 • Ordningsregler och kort intro
 • Frågeställningar
 • Avslutning

Ordningeregler

 • Stäng av din mikrofon
 • Skriv din fråga genom att skriva din fråga i chatten eller genom att ”räcka upp handen” (funktion i teams)
 • När du fått frågan kan du sätta igång din mikrofon (när moderatorn gett dig ordet) och ställa frågan

*Microsoft Teams är en digital plattform som används för bland annat onlinemöten. Du ansluter genom att klicka på länken som kommer att publiceras här en dag innan mötestillfället. Frågor ställs via chattfunktionen och fördelas av moderator.

Manual till Microsoft TeamsPDF

Aktuell information

Detaljplanen är ute på samråd från den 25 maj till den 15 juli.

Digital presentation av detaljplanen för Folkparkenöppnas i nytt fönster

På grund av rådande omständigheter kommer samrådet
att läggas upp på följande sätt:

En digital presentation av förslaget håller på att tas fram och kommer att publiceras här inom kort. Möjlighet att ställa frågor anordnas genom ett antal frågestunder, se tider och datum nedan. Vid behov kan fler tillfällen ordnas. För att minska risk för smittspridning rekommenderas att de som har möjlighet deltar vid de digitala frågestunderna. Välkomna!

1 juni kl. 13-15 i Rådhusets foajé

1 juni kl. 18-20 i Rådhusets foajé

2 juni kl. 18-20 via Microsoft Teams*

5 juni kl. 9-11 via Microsoft Teams*

*Microsoft Teams är en digital plattform som används för bland annat onlinemöten. Du ansluter genom att klicka på länken som kommer att publiceras här en dag innan mötestillfället. Frågor ställs via chattfunktionen och fördelas av moderator.

Manual till Microsoft TeamsPDF

Syftet är att möjliggöra en omvandling av Folkparken som innebär en förtätning med bostäder, en möjlig utveckling av befintlig skolverksamhet och en flexibel markanvändning för framtida behov. Vidare är syftet även att skydda och bevara kulturmiljön inom parkområdet samt att säkerställa parkens gröna värden och områdets tillgänglighet för allmänheten.

Det första förslaget till detaljplan möjliggör en omvandling av Folkparken som innebär:

 • byggande av bostäder
 • utveckling av befintlig förskola
 • skydd och bevarande av kulturmiljö
 • säkerställande av parkmiljön
 • att området är fortsatt tillgängligt för allmänheten

Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs, förslaget till detaljplan medger båda alternativen. Om Kulturhuset är kvar kan maximalt tre punkthus med sju-åtta våningar, byggas på den yta som i dag är asfalterad i Folkparken, om Kulturhuset rivs kan det byggas maximalt fem punkthus med fem till åtta våningar. Närmast Furuvägen planeras för radhus i två våningar.

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området föreslås bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen och portalen. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Folkparken rymmer i dag en förskola. Området görs flexibelt för skoländmål som medger både utökning av befintlig förskola alternativt att området i framtiden kan användas för skola eller vårdverksamhet.

Centralt i planen är parkmiljön. Folkparken planläggs som park i södra och västra delen. Där ryms lekplats och boulebanor. En damm för fördröjning av dagvatten tillåts i parkens nordöstra del.

In och utfart till Folkparken kommer att ske från Furuvägen i den befintliga öppningen i allén. Besöksparkering för bostäder tillåts på de ytor som i dag är till för parkering, boendeparkering ska ske i parkeringsgarage under mark, undantag för handikapparkering.

Lämna din synpunkt

Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med namn, adress samt fastighetsbeteckning och ska senast den 15 juli 2020 skriftligen ha inkommit till:

Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

Det går även bra att maila. Då använder du mailadress: kommunstyrelsen@halmstad.se.

Den som inte framfört sina synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Preliminär tidplan för detaljplanen är:

 • Granskning
  Fjärde kvartalet 2020

 • Antagande
  Första kvartalet 2021