Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Folkparken i Halmstad - Del av Halmstad 10:10 med flera

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 25 maj till den 15 juli.

Digital presentation av detaljplanen för Folkparkenöppnas i nytt fönster

 • Vad händer nu?


  Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.Läs mer om planprocessen.

Syftet är att möjliggöra en omvandling av Folkparken som innebär en förtätning med bostäder, en möjlig utveckling av befintlig skolverksamhet och en flexibel markanvändning för framtida behov. Vidare är syftet även att skydda och bevara kulturmiljön inom parkområdet samt att säkerställa parkens gröna värden och områdets tillgänglighet för allmänheten.

Det första förslaget till detaljplan möjliggör en omvandling av Folkparken som innebär:

 • byggande av bostäder
 • utveckling av befintlig förskola
 • skydd och bevarande av kulturmiljö
 • säkerställande av parkmiljön
 • att området är fortsatt tillgängligt för allmänheten

Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs, förslaget till detaljplan medger båda alternativen. Om Kulturhuset är kvar kan maximalt tre punkthus med sju-åtta våningar, byggas på den yta som i dag är asfalterad i Folkparken, om Kulturhuset rivs kan det byggas maximalt fem punkthus med fem till åtta våningar. Närmast Furuvägen planeras för radhus i två våningar.

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området föreslås bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen och portalen. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Folkparken rymmer i dag en förskola. Området görs flexibelt för skoländmål som medger både utökning av befintlig förskola alternativt att området i framtiden kan användas för skola eller vårdverksamhet.

Centralt i planen är parkmiljön. Folkparken planläggs som park i södra och västra delen. Där ryms lekplats och boulebanor. En damm för fördröjning av dagvatten tillåts i parkens nordöstra del.

In och utfart till Folkparken kommer att ske från Furuvägen i den befintliga öppningen i allén. Besöksparkering för bostäder tillåts på de ytor som i dag är till för parkering, boendeparkering ska ske i parkeringsgarage under mark, undantag för handikapparkering.

Preliminär tidplan för detaljplanen är:

 • Granskning
  Andra kvartalet 2021

 • Antagande
  Tredje kvartalet 2021