Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lägenheter och centrumverksamhet på Hantverksgatan - Valdemar Atterdag 13 och 17

Huvudsyftet med detaljplanen är att se om det är möjligt att bygga på ytterligare två våningar på befintliga byggnader inom delar av fastigheterna Valdemar Atterdag 13 och 17. Detaljplanen ser också till att byggnadernas kulturhistoriska värden bevaras.

Röd markering visar detaljplanens ungefärliga utbredning. Fotograf: Anders Andersson.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2019.

Planförslaget i korthet

  • Påbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i 2 våningar med hiss.
  • Cirka 20 ny lägenheter tillkommer.
  • Bevara kulturhistoriska värden genom att införa ett rivnings- och förvanskningsförbud (r och q) samt k för varsamhetsbestämmelser.

Planområdet ligger i Halmstad centrum ett stenkast från Stora torg och är en del av kvarteret Valdemar Atterdag som består av bostäder, handel och kontor. Planområdet är inte geografiskt utpekat för ny bebyggelse i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030. Däremot gäller planeringsinriktningen ”Bebyggelse koncentreras till staden och serviceorterna”. Ur detta anseende är planförslaget förenligt med översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet.

Planen handläggs med standardförfarande.