Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Alets Naturreservat - Halmstad 1:1 med flera

Aktuell information

Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2019.

Syftet med detaljplanen för Alets naturreservat, del av Halmstad 1:1 m.fl. är att:

  • möjliggöra bildandet av Alets naturreservat genom att upphäva gällande detaljplaner.
  • tillföra en byggrätt för en besöksanläggning knuten till reservatet.
  • skydda ett viktigt närrekreationsområde med höga naturvärden.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i Alet, direkt väster om stadsdelen Söder och norr om Västra stranden. Hela planområdet är ca 39 hektar och omfattar Aleskogen, intilliggande öppna sandmarker och del av Gentoftevägen.

Genom att upphäva gällande detaljplaner för området möjliggörs ett bildande av Alets naturreservat. Naturreservat får inte bildas i strid mot detaljplan. I norra delen av planområdet föreslås en byggrätt för service- och besöksanläggning knuten till naturreservatet.

Planen medger en vändplats i slutänden av Gentoftevägen och i väster planläggs befintlig återvinningsstation för sitt nuvarande ändamål.

Planen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900).

Reservatshandlingarna i korthet

Alet är ett viktigt och välanvänt tätortsnära naturområde i direkt anslutning till Halmstad, ca 1 km från stadens centrum. Alet föreslås bli naturreservat enligt 7 kap 4§ Miljöbalken.

Syftet med reservatet är att bevara områdets biologiska mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer. Genom att skydda Alet som naturreservat säkras invånarnas tillgång till natur i anslutning till staden och skapar goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation.

Handlingar består av förslag till beslut om bildande av reservat, inklusive föreskrifter om vad man får och inte får göra i området, och en ny plan för hur området ska skötas.

Aktuella handlingar