Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplaner i Halmstads kommun

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

Detaljplaner aktuella för samråd

I dagsläget är inga detaljplaner aktuella för samråd.

Detaljplaner aktuella för granskning

Övriga pågående planarbeten

Antagna planer

Just nu presenteras inga antagna detaljplaner under den här rubriken.

Planer som vunnit laga kraft

Överklagade planer

Avbrutna/upphävda planer

Just nu finns inga avbrutna eller upphävda detaljplaner.

Mer information om detaljplaner

Här hittar du kartan med detaljplaner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Läs mer om nya planprocessen från och med 1 januari 2015 här. Äldre detaljplaner handläggs antingen med enkelt förfarande eller normalt förfarande.

Enligt personuppgiftslagen (PUL) läggs inte dokument ut på hemsidan som innehåller personuppgifter. Samrådsredogörelser och andra utlåtanden finns därför att läsa i rådhuset.