Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Satsningar på att utveckla tätortsnära natur 

Länsstyrelsen har beslutat att Halmstads kommun får 828 000 kronor av totalt 1 230 000 kronor i lokala naturvårdsbidrag, så kallat LONA-bidrag. Bidraget kommer att användas till bland annat restaureringsåtgärder i Alets blivande naturreservat och naturvårds- och rekreationsåtgärder i Getinge.

LONA-bidraget på 828 000 är uppdelat på tre naturvårdsprojekt. Projekten ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och friluftsliv. I fokus står åtgärder för att skydda naturen och göra den mer tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur och bilda kommunala naturreservat.

Det största bidraget på 585 000 kronor kommer att gå till att utveckla ett natur- och rekreationsområde i Getinge i samband med skyddsåtgärder för översvämningar. Tanken är att öka tillgängligheten längs med Suseån genom att anlägga en gångstig i området men också en brygga i en av våtmarkerna.

215 000 kronor kommer att gå till restaurering och röjningsåtgärder på de igenväxande sandmarkerna intill Aleskogen. Sly och buskvegetation ska tas bort och för att magra ut näringshalten i marken planeras en naturvårdsbränning. Åtgärderna ska skapa bättre förutsättningar för flera hotade arter att överleva.

- ­­Det är roligt att projekten som kommunekologerna tagit fram får tilldelning och att Halmstads kommun därmed får en bekräftelse för att vi gör kloka insatser. Jag är stolt över arbetet med bildande av naturreservat i Alet och arbetet i Getinge vid Suseån, säger planchef Cecilia Bergström

Det sista projektet som beviljats bidrag, 28 000 kronor, syftar till åtgärder för fågellivet på Skäret utanför Påarp. Genom mindre restaureringsåtgärder ska möjligheterna för lyckade häckningar för strandlevande fåglar öka. Hallands Ornitologiska förening kommer utföra projektet.