Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arkitekttävling för bygget av nytt hotell på Tyludden - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Arkitekttävling för bygget av nytt hotell på Tyludden, nya förskolor i Oskarström och Söndrum samt planer på nya verksamheter vid Norra Villmanstrand. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samråd om nya byggprojekt i Linehed och Gullbranna
På tisdagens möte med samhällbyggnadssutskottet beslutades att inleda samråd om nya byggplaner i Linehed samt Gullbranna. I Linehed gäller samrådet om man ska bygga ett trygghetsboende eller en förskola i kvarteret Häggen. I Gullbranna gäller samrådet ett förslag om ett nytt fritidshusområde.

I Linehed gäller samrådet om ett trygghetsboende eller en förskola ska byggas på en yta som idag är en parkeringsplats. Om ett trygghetsboende blir aktuellt innebär det att en byggnad med cirka 22 nya lägenheter kan komma att byggas. Om det istället blir aktuellt med en ny förskola kommer den att bestå av tre avdelningar.

I Gullbranna gäller samrådet ett förslag på att bygga 50 stycken mindre (max 45 kvadratmeter) fritidshus i områdets södra del. Ett av syftena med samrådet är att säkerställa att det finns passager genom området så att allmänheten kan ta sig till närliggande rekreationsområden.

Andra granskning av parkeringshus
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att genomföra en andra granskning av detaljplanen för ett nytt parkeringshus inom kvarteret Svartmunken vid Lilla Torg. Anledningen till att en andra granskning ska genomföras är att det under den tidigare granskningen (26 juni – 31 augusti i år) gjorts betydande ändringar i planförslaget vad gäller bullerbestämmelser. För att säkerställa att alla berörda aktörer får ta del av ändringarna sker därför en ytterligare granskning av planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att bygga ett centralt beläget parkeringshus inom kvarteret Svartmunken. Bygget är ett led i planerna att göra Lilla Torg bilfritt och att koppla ihop gågatorna i centrum med området och i förlängningen även ta bort bilparkeringen från fastigheten Karl XI 7.

Planer för nya verksamheter vid Norra Villmanstrand
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att undersöka en markyta i Fyllinge vid Norra Villmanstrand för nya verksamhetsområden. Området kommer bland annat att prövas för besöksanläggningar, industri och andra verksamheter. Detaljplanen för området väntas vara klar senast i oktober 2018.

Det aktuella området har sedan tidigare pekats ut i kommunens framtida stadsplanering, Framtidsplan 2030, som en eventuell markyta som kan användas för nya verksamhetsområden. Eftersom kommunen tvingats avbryta planläggningen av industriområdet i Kårarp södra på grund av närheten till Prästjordens vattentäckt finns det behov av att redan nu undersöka Norra Villmanstrand. Den nya detaljplanen kan också ge ny plats åt Äventyrslandet som idag ligger i Hallägra intill Nya Tylösandsvägen. Om området lämpar sig för besöksanläggningar kan en flytt av nöjesparken till Norra Villmanstrand bli aktuell.

– Halmstad växer och fler företag vill etablera sig här. Därför sätter vi igång att utreda om området vid Norra Villmanstrand kan ge plats åt nya verksamheter redan nu, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Nya förskolor i Oskarström och Söndrum
Under tisdagens möte beslöt samhällsbyggnadsutskottet att låta bygga två förskolor med fyra avdelningar vardera.

En förskola kommer att byggas i Oskarström nära Esperedsskolan och den andra kommer att byggas i Söndrum på Bergsgården. Förskolorna byggs i samma modell som på Gullbrandstorp och Kärleken och beräknas kosta 24 miljoner kronor vardera

Tomterna är färdiga att bebyggas och samhällsbyggnadskontoret vill att bygget ska sätta igång så snart som möjligt för att möta behovet av förskoleplatser i kommunen.

Ny tomt för hotell på Tyludden
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att erbjuda en tomt på 7504 kvadratmeter i Tyludden för att bygga ett hotell. Vem som får bygga hotellet kommer att beslutas genom en arkitekttävling där bäst förslag vinner. 

– Nu ska utvecklingen av Tylösand ta fart, därför drar vi igång en tävling för att få fram kreativa förslag till bebyggelse, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Tomten ligger nära stranden längs Tjuvhålsvägen i Tylösand. Att upplåta tomten för hotelverksamhet följer kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016-2018 att utveckla strandnära mötesplatser.

– Det ska bli intressant att utveckla området runt Tylösand, men det är viktigt att bibehålla vyn över Laholmsbukten. Byggnationen får inte bli en skärm, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Ett steg närmare nya bostäder i Fyllinge
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådet över detaljplanen kvadranten i Fyllinge och låter nu detaljplanen granskas i minst tre veckor.

I samrådet har några ändringar på plankartan gjorts. Bland annat har tomten för förskolan och äldreboendet blivit större och en del av tomten för äldreboendet ska reserveras för bostäder.

Detaljplanen avser att bygga ett kvarter med circa 320 bostäder uppdelat på villor, radhus och flerbostadshus. Detaljplanen föreslår även byggrätter för äldreboende och affärsverksamheter i anslutning till ett centralt torg.  

– Nu närmar det sig slutet för ett nytt modernt område i Fyllinge. Hållbart utformat med många olika typer av upplåtelseformer som det är lätt att ta sig till och från med cykel, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).