Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättrad luftkvalitet på Viktoriagatan

Miljönämnden gör kontinuerliga luftkvalitetsmätningar på Viktoriagatan, som är kommunens mest trafikerade gata. De uppmätta nivåerna av kvävedioxid och partiklar uppfyller de
lagstadgade miljökvalitetsnormerna med marginal. 2017 var nivåerna så låga att de inte heller överskred miljömålets riktvärden för kvävedioxid eller miljömålets riktvärde för årsmedelvärde av partiklar.

Faktorer som kan ha bidragit till vanligt låga nivåerna 2017 är milda vintermånader och tillfällig trafikomläggning vid utbyggnad av resecentrum.

– Det innebär att en nedåtgående trend nu syns för den tioårsperiod som
mätningarna har pågått på Viktoriagatan. Kvävedioxidhalten är dock fortfarande
så hög att kontinuerliga mätningar är ett lagkrav, säger Svein Henriksen
miljönämndens ordförande. Kvävedioxidhalten varierar kraftigt under dygnet och
under veckan. Högsta halterna uppmäts när det är bilkö på Viktoriagatan
samtidigt som det är vindstilla eller svag vind, så att avgaserna stannar kvar
i gaturummet. På vardagar är det alltid köbildning vid halvåttatiden på
morgonen och vid fyratiden på eftermiddagen. Vindstilla förhållanden vid dessa
tidpunkter på dygnet inträffar oftast under köldperioder vintertid, och då
framför allt på morgonen. Motortrafiken på Viktoriagatan är den helt
dominerande källan till kvävedioxid.

Miljömålets riktvärden

De uppmätta nivåerna av kvävedioxid 2017 överskred inte heller riktvärdena för
miljömålet frisk luft. De uppmätta nivåerna av partiklar överskred miljömålet för dygnsvärden vid tjugo tillfällen men årsmedelvärdet låg i nivå med
miljömålet. Den dominerande källan till kvävedioxid i gaturummet är avgaser
från den lokala biltrafiken. Den genererar också de vägslitagepartiklar som utgör en betydande del av partikelfraktionen PM10. De finare partiklarna utgörs till stor del av förbränningspartikar som delvis har sitt ursprung i bilavgaser från den lokala trafiken men som till betydande del också kommer med långväga transport av luftföroreningar.

– Kommunen mäter även ozonhalten i taknivå centralt i Halmstad. Miljömålet för ozon överskrids ofta framför allt under vår och försommar men det inträffar alltmer sällan, menar miljönämndens vice ordförande Leif Grenlund.