Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella mark- och ledningsarbeten på Ranagård

I början av oktober påbörjades arbeten med allmän platsmark och infrastruktur i den kommande stadsdelen Ranagård. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber. Hela utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Under det närmsta året kommer arbetet mestadels att bestå av gräv- och ledningsarbeten. Själva anläggandet av gator, torg och parker kommer senare.

Söder om den befintliga bussgatan vid Trottaberg anläggs just nu fyra gräsbeväxta fördjupningar för dagvattenfördröjning, så kallade dagvattendammar. Se illustration nedan. Dessa behövs för att det nya bostadsområdet ska kunna hantera allt dagvatten, det vill säga det regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. De gräsbeväxta fördjupningarna ska förhindra översvämningar vid framtida skyfall.

När detaljplanen för Ranagård var beslutad och klar fanns inte dagvattendammarna vid Trottaberg med. Behovet av mer ytor för dagvatten framkom när projektet inleddes. Halmstads kommun ansökte därför om marklov för att kunna anlägga dessa dagvattendammar i efterhand. Ansökan godkändes och bygget påbörjades i början av november.

På grund av ett handhavandefel skickade inte Halmstads kommun ut underrättelse till alla berörda grannar när bygglovet för marklov beviljades. 16 av de drygt 200 berörda grannarna fick tyvärr inte informationen. I och med att alla grannar inte har blivit underrättade har beslutet juridiskt sett inte vunnit laga kraft. När ett beslut inte har vunnit laga kraft har berörda rätt att överklaga detta i efterhand. Beslutet har överklagats av närboende och länsstyrelsen har nu upphävt detta, i den del det avser de fyra dagvattendammar som är placerade söder om bussgatan. Länsstyrelsen återförvisar därför ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning.

Halmstads kommun har beslutat att pausa arbetet med de fyra fördröjningsytorna (dagvattendammarna) tillsvidare. De arbeten som fortfarande pågår i aktuellt område är ledningsarbeten för att sammankoppla Ranagårdsområdets kommande ledningsnät med ledningar i bostadsområdet söder om bussgatan och har inte med den aktuella marklovsansökan att göra.

Informationsmöte

Halmstads kommun kommer att bjuda in berörda grannar till ett informationsmöte för att berätta mer om projektet och öppna upp för dialog kring det som har hänt. Datum och plats meddelas inom kort, både via informationsbrev till berörda grannar samt via www.halmstad.se/ranagardlänk till annan webbplats

Mer om Ranagård

När Ranagård är klart kommer det att finnas cirka 400 nya bostäder, ett äldreboende, en förskola och en skola i den nya stadsdelen. Vidare anläggs nya torgytor längs den befintliga bussgatan. Området kommer även att få flera cykelbanor, grönområden och aktivitetsytor. Läs gärna mer på www.halmstad.se/ranagardlänk till annan webbplats