Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upptäckt PFAS på Kistinge industriområde

Här hittar du frågor och svar om upptäckten av PFAS på Kistinge industriområde.

 • 80 hushåll berörs av rekomendationerna


  Riktningen som föroreningen förväntas kan ta (den så kallade plymen) går i sydvästlig riktning. Det skulle kunna vara så att ett 80-tal hushåll i Trönninge kan ligga i plymens riktning. De som har en enskild brunn, som används för exempelvis bevattning, kan ha förekomst av PFAS i sitt brunnsvatten. Det vet vi inte förrän prover har tagits, vi vet inte heller hur många som har egen brunn av de berörda hushållen. En inventering av enskilda brunnar i området ska göras.

 • Hur länge har kommunen/Länsstyrelsen känt till de här föroreningarna?


  2015 genomfördes en undersökning av yt- och grundvatten i Sverige och ytvattenprover togs ut vid Kistinge industriområde. Proverna visade sig innehålla förhöjda halter av PFAS-ämnen. Med anledning av de provsvaren valde Länsstyrelsen att genomföra en verifierande provtagning 2016 som visade sig bekräfta den tidigare provtagningen.

  Den nu aktuella undersökningen är en fortsättning på tidigare provtagning och denna gången har även grundvatten provtagits för att få en bredare bild av situationen.

 • Det har brunnit flera gånger i området. Har man använt släckskum med PFAS i vid släckningarna?


  Totalt har skum använts vid 15 tillfällen vid släckning från 1996 fram till idag. Det är i dag oklart om det är skum som innehåller PFAS som använts. Kommunen kommer att utreda detta.

 • Planering av ny deponiområdet


  Halmstads kommun har planer på en ny deponi nära området. En ny deponi skulle byggas med dagens hårda miljökrav på deponier. Tills frågan om PFAS-föroreningen är utredd kommer dock arbetet med en ny deponi att pausas

 • Vad är det som har hänt?


  En miljöundersökning har under året genomförts på Kistinge industriområde. Undersökningen visar att yt- och grundvattnet i ett flertal mätpunkter är kraftigt förorenade av PFAS.

  Denna miljöundersökning föranleddes av att Naturvårdsverket, 2015, genomförde en mätning av PFAS-ämnen i yt- och grundvatten i Sverige. Mätningarna då visade att halterna av PFAS-ämnen i Kistingebäcken var högre än i andra undersökta ytvattendrag i länet.

 • Vilket område handlar det om?


  Det handlar om Kistinge industriområde i Halmstads kommun. Området är ett typiskt industriområde där det bedrivs både miljöfarlig- och icke miljöfarliga verksamheter. Exempel på miljöfarlig verksamhet som bedrivs i området är avfallshantering, deponering och produktion.  

 • Vad innebär detta för dem som bor i området?


  Trönninge är det bostadsområde som ligger närmast Kistinge industriområde. Risken för att PFAS-ämnen ska påverka invånarna i samhället bedöms som mycket låg. Området har kommunalt dricksvatten. Prover har tagits på dricksvattnet och det är inte påverkat. Det är alltså helt säkert att dricka det kommunala vattnet i Trönninge.

  En fastighet ligger nära Kistinge industriområde. Den har enskild brunn för dricksvatten. Prover har tagits på det vattnet. Det var inte påverkat av PFAS-ämnen. Analysen visar på halter under 5 nanogram per liter vatten. Riktvärdet är 90 nanogram per liter vatten.

  Riktningen som föroreningen förväntas ta, den så kallade plymen, går i sydvästlig riktning. Det skulle kunna vara så att ett 80-tal hushåll i Trönninge kan ligga i plymens riktning. De som har en enskild brunn, som används för exempelvis bevattning, kan ha förekomst av PFAS i sitt brunnsvatten. Det vet vi inte förrän prover har tagits. Vi vet inte heller hur många som har egen brunn av de berörda hushållen. En inventering av enskilda brunnar i området ska göras. Berörda fastigheter får utskick via posten från Halmstads kommun.

 • Vad är PFAS?


  PFAS är ett samlingsnamn för cirka 4000 industriellt framställda kemikalier. Det kan finnas i till exempel impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

  Läs om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

 • Är det fastighetsägare som är direkt berörda?


  Det finns en fastighet som ligger nära Kistingeindustriområde. Den har enskild brunn för dricksvatten. Prover har tagits på detta vatten och det är inte påverkat av PFAS-ämnen. Analysen visar på halter under detektionsgränsen på 5 nanogram per liter vatten. Riktvärdet är 90 nanogram per liter vatten.

  Riktningen som föroreningen förväntas kan ta (den så kallade plymen) går i sydvästlig riktning. Det skulle kunna vara så att ett 80-tal hushåll i Trönninge kan ligga i plymens riktning. De som har en enskild brunn, som används för exempelvis bevattning, kan ha förekomst av PFAS i sitt brunnsvatten. Det vet vi inte förrän prover har tagits, vi vet inte heller hur många som har egen brunn av de berörda hushållen. En inventering av enskilda brunnar i området ska göras.

 • Kan man äta grönsakerna som jag vattnat med vatten från egen brunn i området?


  Bedömningen är att risken att äta grönsaker som bevattnats med grundvatten eller ytvatten inom området är låg. PFAS är inte akut giftigt men kan ha verkan om man blir exponerad för ämnet under en längre tid.

 • Hur omfattande är föroreningarna?


  Vi vet att det finns föroreningar i både yt- och grundvatten. Hur en eventuell spridning eller avgränsning ser ut behöver utredas vidare. Provtagning av dricksvatten i enskild brunn nära Kistinge industriområdet visar inte på några förhöjda halter av PFAS.

 • Är bara vattnet som är förorenat eller tas det upp i växtlighet och i djur?


  Om djur dricker vattnet i området kan de få i sig PFAS-ämnen. Odling förekommer i nära anslutning till området och det kan inte uteslutas att PFAS tas upp i grödorna. Forskning visar att vid odling i PFAS-förorenat vatten tas PFAS upp i växterna.

 • Varför har ingen upptäckt detta innan? Ni har ju tillsyn på verksamheterna.


  Länsstyrelsen har sedan Naturvårdsverkets undersökning 2015 bekostat provtagning i området 2016 och sedan sökt pengar från Naturvårdsverket. Det har nu har nu resulterat i denna rapport.

  Länsstyrelsen hade bara några få provtagningspunkter att utgå ifrån tidigare. Nu finns ett något bredare material att utgå ifrån när vi pratar med verksamhetsutövarna.

 • Vad är Länsstyrelsens och kommunens ansvarsområde?


  Länsstyrelsen och kommunen har delat tillsynsansvar i området. Vi samarbetar för att utreda ursprunget till föroreningen och åtgärder för att begränsa spridningen.

 • Hur har föroreningen skett?


  Vi vet inte det ännu.

 • Kan man sanera området?


  Det går inte att uttala sig kring det i nuläget. Vi behöver få mer kunskap kring utbredningen först.

 • Hur länge har utsläppen pågått?


  Det går inte att säga en säker tidpunkt när det började.

 • Hur påverkar PFAS hälsan och hur märker man om man har blivit påverkad av PFAS?


  Läs om hur PFAS påverkar hälsan på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

 • Vilka krav har industrierna på sig?


  Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, samt kommunen i detta fall kan ställa krav genom att hänvisa till miljöbalken. Genom tillsynen kan också ett kontrollprogram upprättas vilket ska vara en hjälp för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att kontrollera utsläpp. I de fall verksamhetsutövarna har tillstånd för utsläpp måste de följas.

  När de här verksamheterna fick sina miljötillstånd fanns inte medvetenheten om de här ämnenas miljöskadliga egenskaper. Verksamheternas utsläpps­villkor och krav på skyddsåtgärder har inte fokuserat på PFAS-kemikalier.

 • Varifrån kommer föroreningen?


  Föroreningarna kan komma från avfallshanteringen i området. Det finns ett flertal verksamhetsutövare i området, en ansvarsutredning kommer att göras för att fastställa vilka som orsakat föroreningen.

 • Vem är ansvarig för föroreningen?


  Grundprincipen är att den verksamhet som orsakat en skada på miljön ska åtgärda skadan om det behövs. Det finns ett flertal verksamhetsutövare i området som kommunen och Länsstyrelsen kommer att ta med i en ansvarsutredning. Hur det ansvaret ska fördelas går inte att svara på i nuläget. Kommunikation med aktuella verksamhetsutövare har påbörjats.

  När vi vet var föroreningen kommer ifrån kan vi också se vem eller vilka som är ansvariga. Det behöver även genomföras en ansvarsutredning för att kunna avgöra vem som ska ansvara för eventuella åtgärder.

  Det har brunnit flera gånger i området. Om Räddningstjänsten har använt släckmedel som innehåller de här ämnena så kan kommunen också ha ett delansvar för påträffade föroreningar.

 • Hur länge har kommunen/Länsstyrelsen känt till de här föroreningarna?


  Efter Länsstyrelsens första provtagningar på Kistingebäcken och Trönningeån 2015 och 2016 har verksamheterna själva tagit prover på kommunens och Länsstyrelsens begäran. Den nu aktuella under­sökning som Länsstyrelsen har låtit utföra är en komplettering till dem.

 • Vad gör kommunen nu?


  Kommunen och Länsstyrelsen har haft dialog med företagen som ligger i Kistinge industriområde. Fler prover ska tas i området för att utreda ursprunget till föroreningarna och kartlägga utbredningen. Underlaget visar en begränsad provtagning och vi har inte hela bilden klar i nuläget.