Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar, konstfrusna isbanor och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur dessa ska hanteras. De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser.

Installation, konvertering eller skrotning

Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer måste du först informera (underrätta) bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller även när en f-gas byts ut dvs konverteras. Du ska även informera oss när utrustning med köldmedium har skrotats.

Blankett för informationen ska du få från den kylfirma du anlitat.

Förbjudet att använda freon 

Det är generellt förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller CFC (en freon gas) med vissa undantag för små aggregat (högst 900 gram).

Köldmedium av typen HCFC (blandningar med freon-gas) ska även denna vara utfasad. Befintlig utrustning som innehåller HCFC (t.ex. R22) ska vara konverterad till annat köldmedium eller skrotad idag. Men även för HCFC finns undantag. Aggregat med mindre än 3 kg R22 får vara i bruk tills vidare men inte fyllas på.

Kontroll och rapportering

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. CO2e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2).

Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Mängd CO2-ekvivalenter 

Kontrollintervall

5 ton CO2e eller mer 

Minst var tolfte månad

50 ton CO2e eller mer 

Minst var sjätte månad

500 ton CO2e eller mer  

Minst var tredje månad

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer, under någon del under året, ska resultatet från läckagekontrollen årligen rapporteras in till bygg- och miljöförvaltningen. Beräkning sker genom att räkna samman alla aggregat som har 5 ton CO2e eller mera.

Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år och avse det som hänt 1 januari till 31 december året före. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier. Försenad rapport eller inte i tid utförda kontroller kan innebära att man blir påförd en miljösanktionsavgift.

Vem är ansvarig?

Verksamhetsutövaren (operatören) är ansvarig för att reglerna följs.

Avgifter

För bygg- och miljöförvaltningens handläggning av kontrollrapporter får verksamheten betala en avgift, som beslutats av kommunfullmäktige.

Krav på certifiering

Ingrepp i ett köldmediesystem får endast utföras av företag och personer som är certifierade för detta arbete. Det gäller även för mobila anläggningar, till exempel fordon. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) som certifierar företag och personer.

Klimatanläggningar/ AC i bilar och andra fordon

Om du har en äldre bil kan klimatanläggningen innehålla miljöskadliga köldmedier. Köldmediet kan bytas ut successivt vid service. Nya bilar fylls med miljöanpassade köldmedier som inte påverkar ozonskiktet.

Att tänka på:

  • Klimatanläggningen bör sättas igång minst ett par gånger per månad - även under perioder när den inte används. På så sätt smörjs systemet så att det håller tätt längre.
  • Om anläggningen krånglar eller effekten försämrats, kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
  • Om du kan upptäcka skada eller oljeläcka på någon del av klimatanläggningen, eller hör missljud, kontakta en certifierad bilverkstad.

OBS! Du får inte själv arbeta med bilens klimatanläggning. Det får endast göras av certifierat företag.

Lagstiftning

Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.