Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Jobbar du med tatueringsfärger och permanent makeup?

Det har kommit nya svenska regler om tatueringsfärger. Syftet är att skydda den som tatuerar sig. Det sker bland annat genom att begränsa riskerna med tatueringsfärger så att de inte innehåller skadliga ämnen, och genom att se till att en effektiv kontroll av tatueringsfärger är möjlig på den svenska marknaden.

Reglerna tar upp övergripande villkor för vad som gäller när man tillverkar, importerar, saluför eller använder tatueringsfärger i sin verksamhet. Reglerna består av en ny svensk förordning om tatueringsfärger som började gälla den 1 augusti 2012 och föreskrifter från läkemedelsverket som började gälla den 1 februari 2013.

Kontrollera att du har rätt färger

För dig som arbetar med tatuering eller permanent makeup innebär de nya reglerna bland annat att du måste:

 • Kontrollera att de färger du använder har ett innehåll och en märkning som följer regelverket
 • Lämna skriftlig information om innehåll och egenskaper hos de färger som används till den som blir tatuerad.

Om du tillverkar eller importerar tatueringsfärg från ett annat land är du skyldig att anmäla det till Läkemedelsverkets produktregister, senast en månad efter att färgen börjar att tillverkas eller förs in i Sverige.

I egenkontrollen för din verksamhet ska det framgå vilka rutiner du har för att säkerställa att de färger som du använder uppfyller lagkraven.


Uppgifter som du alltid ska lämna till kunden

 • Tatueringsfärgens produktnamn
 • Namn eller firma och adress eller registrerat företag för den som tillverkar färgen i Sverige eller som importerar färg till Sverige.
 • Namn och adress(inklusive land) till tillverkaren, i de fall tatueringsfärgen förs in till Sverige.
 • Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varor (så kallat satsnummer eller batchnummer).
 • En förteckning över färgens innehåll i fallande ordning (det som ingår mest ska stå först och det som ingår minst ska stå sist).

Förbjudna ämnen i tatueringsfärg

Enligt förordning (2012:503) om tatueringsfärger får tatueringsfärger inte yrkesmässigt föras in till Sverige, saluföras eller injiceras i hud om färgen har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller andra egenskaper som gör att den kan skada människors hälsa och miljön.

Det finns en lång rad ämnen som nu är förbjudna i tatueringsfärger. Exakt vilka ämnen som är förbjudna framgår av 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. Föreskrifterna finns på Läkemedelsverkets webbplats. Där finns också vägledning om hur du kan använda databaser från EU-kommissionen för att undersöka om ett specifikt ämne i en färg är förbjudet eller inte.

Ett annat hjälpmedel för att upptäcka tatueringsfärger som innehåller förbjudna ämnen är Europakommissionen så kallade Rapex databas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan man se exempel på tatuerings färger som man hittat inom EU som inte är godkända. Databasen uppdateras varje vecka.

Symboler som ska finnas med på förpackningen. TImglaset anger hur länge färgen håller i oöppnad förpackning. Öppnad burk anger hur länge öppnad färg kan användas utan fara för kunden, och fabrikssymbolen anger namn och adress till tillverkaren.

Märkning av tatueringsfärg

De nya reglerna ställer krav på hur en flaska med tatueringsfärg ska vara märkt. Följande information ska finnas på färgförpackningen:

 • A) Namn, adress till den svenska tillverkaren eller importören (postadress ska anges).
 • B) Namn, adress och land till tillverkaren när färgen importeras till Sverige (fabrikssymbol ska användas, annan adress än postadress är tillräckligt, till exempel e-postadress).
 • C) Datum för kortaste hållbarhet (gäller för oöppnade produkter så att man vet hur länge färgen kan stå oöppnad i lager.  Datum ska anges med uppgifter om månad och år samt texten ”Bäst före utgången av” eller så ska timglassymbolen användas).
 • D) Uppgifter om hur länge produkten kan användas utan fara för konsumenten efter det att förpackningen har öppnats (symbolen ”öppen burk” ska användas tillsammans med en tidsangivelse uttryckt i dagar (bokstaven D) månader (bokstaven M) och/eller år (bokstaven Y).
 • E) Användarinstruktioner och försiktighetsåtgärder som ska uppmärksammas vid användningen (här ska alltid finnas med sådana uppgifter som framgår av spalten ”märkning” i bilaga 3 till LVFS 2012:25, men även andra särskilda användarinstruktioner och försiktighetsåtgärder ska stå med i märkningen).
 • F) Tillverkningspartiets nummer eller referens (så kallad sats- eller batchnummer).
 • G) En förteckning över samtliga beståndsdelar (ämnena ska anges med sin internationella kemiska beteckning, enligt International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), sin beteckning enligt International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI), sitt registreringsnummer i Chemical Abstract Service (CAS) eller med sin vedertagna kemiska beteckning. Färgämnena ska anges med sitt registreringsnummer i Colour Index (CI)).
 • H) En garanti för att innehållet är sterilt fram till dess förpackningen öppnas.

Uppgifterna B), C), E) och H) ska finnas på svenska eller engelska i märkningen.

Vem är ansvarig för märkningen?

Det är den svenske tillverkaren eller den som tar in produkten till Sverige som ska se till att produkterna har en märkning som följer gällande regler. Men du som tatuerare eller som utför permanent makeup har också ett ansvar att kontrollera att de färger som du använder har rätt märkning.

Köp inte tatueringsfärg som saknar märkning. Förutom att du kan missa viktig information om produkten kan det vara ett tecken på att den inte uppfyller reglerna om till exempel reglerade ämnen och i värsta fall kan produkten innehålla förbjudna ämnen. Informera gärna bygg- och miljöförvaltningen eller Läkemedelsverket om du skulle hitta någon sådan produkt.

Kasta inte tatueringsfärg i soporna

Om du hittar färger som inte uppfyller dagens krav och därför behöver kastas, ska du  slänga dem i soporna bara om du är säker på att de är ofarliga. Beroende på vad färgerna innehåller kan de behöva lämnas in som farligt avfall på en återvinningscentral. Leverantören av färgen ska kunna svara på frågor om du känner dig osäker.

Små mängder färg kan läggas i soporna, till exempel rester som finns kvar i färgkopparna eller färg som torkas av från utrustningen eller huden.