Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Olika förrättningsåtgärder

Nedanstående förändringar i fastighetsindelningen kan genomföras genom olika typer av lantmäteriförrättningar.

Nybildning av fastighet

Avstyckning: Ett område skiljs av från en fastighet för att bilda en ny, egen fastighet. Detta är vanligt när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus. Den nya fastigheten kan i vissa fall göras inteckningsfri vid avstyckningen.
Klyvning: En fastighet som ägs av flera personer gemensamt kan delas upp så att varje delägare får en egen fastighet
Sammanläggning: Två eller flera fastigheter som har samma ägare kan läggas samman till en enda, ny fastighet.

Överföring av mark mellan fastigheter

En mycket vanlig förrättningstyp som kallas fastighetsreglering.

Servitutsbildning

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja annan fastighet i visst avseende, till exempel rätt att använda en väg, ta vatten i en brunn eller att utföra en anläggning på den andra fastigheten. Den här formen av rättighet, som är knuten till fastigheten är oberoende av vem som är ägare till fastigheten och kan bildas, ändras eller upphävas genom fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar

Vid en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver samverka om anläggandet och skötseln av en anläggning, till exempel väg, parkering, område/byggnad för sophantering, grönytor samt vissa enklare lokala ledningssystem. I beslutet anges hur anläggningen ska utformas och skötas samt hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna (s.k. andelstal).

Ledningar

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar över annans fastighet kan skapas vid en ledningsrättsförrättning.

Bestämning av gräns

Utredning och beslut om var en gräns mellan olika fastigheter går, eller om vilken omfattning ett servitut har, sker genom en fastighetsbestämning.

Frigörande och överföring av fastighetstillbehör

Byggnader, eller andra anläggningar som utgör tillbehör till en fastighet kan överföras till annan fastighet utan att anläggningarna fysiskt flyttas. Ledningar eller liknande anläggningar som hör till fastighet kan frigöras för att därefter utgöra lös egendom.

Äganderättsutredning och legalisering

I vissa fall kan oklar äganderätt till fastigheter utredas och äldre privat jorddelning bli fastställd och erkänd som fastighetsbildning.